Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 275 500 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 344 365 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro.

Anslaget och fullmakten får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster

2) för medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt

3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av tekniskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna

7) för sådana medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, och för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Business Finlands räkning av personer som inte är anställda hos Business Finland

8) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016)

9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram

10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning (1547/2016) till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer.

Understöd kan också betalas i form av servicesedlar.

Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen riktas särskilt till riskfyllda projekt som påskyndar förnyelsen av näringslivets strukturer. Med finansieringen sporras företag och andra sammanslutningar samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt till gemensamma program som har som mål att påskynda utvecklingen, höja förädlingsvärdet och produktiviteten samt främja utvecklingen av arbetslivet. Vid beviljandet av finansiering beaktas effekterna av finansieringen på projektets genomförande samt projektets genomslagskraft, den eftersträvade affärsverksamheten och nyhetsvärdet av den innovation eller det kunnande som ska utvecklas, nyttiggörandet av resultaten, de resurser som används, de ekonomiska förutsättningarna och nätbildningen samt projektens indirekta verkningar för näringslivet och samhället.

Genom incitamentet för audiovisuella produktioner främjas tillväxten av de audiovisuella produktionerna, företagsverksamheten i branschen, sysselsättningen, internationaliseringen, inklusive främjandet av utländska investeringar, samt att ekosystemen inom denna bransch blir mångsidigare i Finland.

Stöd beviljas särskilt

  • — för riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och program som syftar till att skapa och nyttiggöra ny teknik och kompetens samt till att utveckla energiekonomin och miljö- och välfärdsteknologin inom industrin och i samband med tjänster
  • — för utveckling av affärsverksamheten vid unga innovativa företag
  • — till små och medelstora företag för anskaffning av ny teknik, kompetens och industriella rättigheter samt innovationstjänster
  • — för utveckling av innovativa produktionssätt och testning av dem i pilot- eller demonstrationsskala samt för försöksproduktion
  • — för planering och genomförande av sådana innovativa anskaffningar vid kommunala organisationer, organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, företag och andra sammanslutningar som strävar efter att betydligt förbättra kvaliteten på och kostnadseffektiviteten i beställarens verksamhet eller tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produkter, produktionsmetoder, tjänster eller andra innovativa lösningar
  • — för projekt för utveckling av arbetslivet
  • — för audiovisuella produktioner i Finland.

EU-inkomsterna från europeiska samarbetsprojekt har antecknats under moment 12.32.99.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens effektmål för Business Finland har angetts i samband med moment 32.20.06.

Den beräknade fördelningen av användningen av fullmakten och anslaget (1 000 euro)

 AnslagFullmakt
   
Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet176 650204 465
— till nystartade företag 57 500
— till små och medelstora företag 60 765
— till stora företag 86 200
Finansiering av offentlig forsknings- och utvecklingsverksamhet74 100114 200
Den audiovisuella branschens produktionsincitament8 5509 500
Programavgifter till Europeiska rymdorganisationen (ESA)16 20016 200
Sammanlagt275 500344 365

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20192020202120222023–Sammanlagt
fr.o.m.
2019
       
Förbindelser som ingåtts före 2019187 800106 00033 0009 5003 000339 300
Förbindelser 201987 700118 90097 00031 9508 815344 365
Utgifter sammanlagt275 500224 900130 00041 45011 815683 665

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av en fullmaktsökning av engångsnatur-1 500
Ibruktagande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.80.31)750
Industridrivna innovationsekosystem17 300
Innovativ upphandling (regeringsprog.)2 770
Nedläggning av SHOK-programmet (regeringsprog. 2015)-5 000
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring från moment 32.20.06)500
Precisering av förslagsanslaget30 780
Samarbete mellan forskning och företag, utveckling av ekosystem och innovativ upphandling, innovationssedel, TF Explorer (regeringsprog.)14 000
Ändring av nivån på bemyndiganden (regeringsprog. 2015)-35 000
Sammanlagt24 600

2019 budget275 500 000
2018 I tilläggsb.30 500 000
2018 budget250 900 000
2017 bokslut335 441 666