Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 97 474 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att förbättra resultatet av och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och aktiveringen av den samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder

2) för deltagande i världsutställningen i Dubai 2020.

Förskottsutbetalningar av anslaget får betalas till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Förklaring: Business Finland består av Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland.

Business Finland främjar utvecklingen av näringar med hjälp av teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultat nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt genom utvecklande av den internationella affärsverksamheten, som Business Finland uppmuntrar genom finansiering, programverksamhet, internationaliseringstjänster och andra rådgivningstjänster med beaktande av också internationella partnerskap. Dessutom främjar Business Finland genom sin verksamhet utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland samt turistresor från utlandet till Finland.

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten är kunderna företag, forskningsorganisationer och offentliga organisationer. Internationaliseringstjänsterna riktar sig särskilt till att stärka små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och utveckla sina verksamhetsförutsättningar i Finland och i utlandet. Vid anskaffningen av utländska investeringar och utländskt kapital ligger fokus särskilt på kunskapsintensiva branscher, produktion med högt mervärde och investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Inom den turistfrämjande verksamheten utvecklas och förbättras bilden av Finland som turistland. Dessutom stimuleras exporten av och efterfrågan på turisttjänster i samarbete med aktörerna inom turistbranschen och övriga aktörer samt stöds internationaliseringen av företagen inom turistbranschen. Vidare genomförs åtgärder inom programmet ”Snabb tillväxt och sysselsättning från turism: Turism 4.0”.

Samarbetet med utrikesförvaltningens beskickningar stärker nätverket Team Finlands serviceförmåga ute i världen.

Finland deltar i världsutställningen i Dubai 2020. Målet är att främja Finlandsbilden samt de handelsekonomiska yttre förbindelserna med Förenade Arabemiraten, Gulfområdet och Sydasien och Afrika i stort. Deltagandet i utställningen beräknas föranleda Business Finland kostnader på 10 miljoner euro under 2019—2021, varav näringslivet betalar minst 50 %.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Business Finland för 2019:

Effekt

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Internationell tillväxt för företag: I Finland utvecklas många konkurrenskraftiga och tillväxtorienterade aktörer jämte deras nätverk av samarbetspartner. Nya produkter och tjänster släpps ut på den internationella marknaden och framgångsrika genombrott medför att exporten ökar snabbt.   
— Av de små och medelstora företag (inkl. midcap) som är kunder, exportökning för den 10 % av företagen som räknat i euro mest ökat sin export (%)40> 40> 40
— Exportökning (miljoner euro)6001)> 600> 600
— Utveckling av satsningarna på FoU i små och medelstora företag (inkl. midcap) som får Business Finlands FoU-finansiering (%)31> 31> 31
Ekosystem av världsklass och en konkurrenskraftigt verksamhetsmiljö till stöd för tillväxten: Starka ekosystem för affärsverksamhet som utvecklas, finländsk spetskompetens, försöksplattformar och nätverk möjliggör och sporrar till genombrott och lockar investeringar. Världens verkningsfullaste servicehelhet och ett fungerande Team Finland-samarbete möjliggör att innovativa företag har framgång i världen. Den utländska turismen till Finland ökar kontrollerat.   
— Stora företags grad av nätverksbildning i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (%, innovationsfinansiering)200> 200> 200
— Registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn)6 7437 0007 648
— Utländska investeringars sysselsättningsskapande effekt (antal arbetsplatser, uppskattning)794730730

1) Beräknat utifrån Innovationsfinansieringsverket Tekes SMF-kunder.

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Funktionell effektivitet   
Innovationsfinansieringsarbetets totala kostnad / beviljad finansiering (%)3,5< 3,5< 3,5
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundernas vilja att rekommendera Business Finland (-100 - +100)+56> +56> +56
Utvecklingen av årsverken   
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,5> 3,5> 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Främjande av innovationsverksamheten och internationaliseringstjänster60 864 000
Projekt- och programverksamhet13 760 000
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland4 700 000
Deltagande i världsutställningen i Dubai2 000 000
Främjande av turistresor till Finland9 800 000
Åtgärdsprogrammet Turism 4.06 350 000
Sammanlagt97 474 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter48 38784 12197 574
Bruttoinkomster274100100
Nettoutgifter48 11384 02197 474
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år17 696  
— överförts till följande år11 736  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Business Finland-ändring)-1 750
Fortsättning av tillväxtprogrammet Maritim skärgård-400
Främjande av utländska investeringar och kapitalinvesteringar i Finland500
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring till moment 32.01.02)-109
Nätverket Enterprise Europe Network (överföring till moment 32.20.40)-500
Sammanslagning av Finpro med Business Finland970
Stärkande av internationell verksamhet4 000
Team Finland-programverksamhet3 500
Team Finland-programverksamhet (överföring från moment 32.01.40)5 000
Utgifter för deltagande i världsutställningen i Dubai2 000
Åtgärdspaketet Turism 4.0800
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Indexhöjning av hyresutgifterna28
Lönejusteringar851
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-194
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-1 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-88
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Temporär sänkning av StPL-avgiften226
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-8
Sammanlagt13 453

2019 budget97 474 000
2018 I tilläggsb.679 000
2018 budget84 021 000
2017 bokslut42 153 000