Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              28. Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              42. Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling
              (43.) Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer
              44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
              47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              51. Ett innovationspris för kvinnor
              (80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet
              89. Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 248 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella och inhemska organisationer inom forskningsverksamhet

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelar i samfinansierade projekt

3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Förklaring: Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.

GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet för geodatan ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål som fastställs i näringspolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2019:

Effekt
  • — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
  • — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
  • — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%)   
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning54,55656
— energiförsörjning och miljö21,82222
— markanvändning och byggande23,72222
Samfinansierad verksamhet   
— kostnadsmotsvarighet (%)68,95050
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%)31,02020
— antal projekt (st.)1369595
Avgiftsbelagd verksamhet   
— inkomster (mn euro)7,27,87,8
— överskott (1 000 euro)106550550
— överskott (% av intäkterna)1,577
— sammanlagda årsverken48,06050
Utvecklingen av årsverken425400400
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,653,703,75
Produktion och kvalitetsledning
  • — För att främja en sänkning av investeringströskeln och förutsättningarna för näringsverksamhet ökar GTK informationen om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
  • — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
  • — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
  • — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
  • — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
  • — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter44 13541 71444 248
Bruttoinkomster13 86111 00012 000
Nettoutgifter30 27430 71432 248
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 126  
— överförts till följande år4 409  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 1457 8007 800
— övriga intäkter80--
Intäkter sammanlagt7 2257 8007 800
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 1335 5505 550
— andel av samkostnader1 9861 7001 700
Kostnader sammanlagt7 1197 2507 250
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)106550550
Kostnadsmotsvarighet, %101108108

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk3 8071 5502 200
— finansiering från EU1 094400700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen1 4991 2501 300
Intäkter sammanlagt6 4003 2004 200
    
Totala kostnader för projekten9 2876 4008 400
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-2 887-3 200-4 200
Självfinansieringsandel, %315050

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utredning av reserver och potentiella reserver av mineraler som används i batterier1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-195
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-23
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Indexhöjning av hyresutgifterna21
Lönejusteringar753
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-200
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-164
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-67
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Temporär sänkning av StPL-avgiften245
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen195
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-16
Sammanlagt1 534

2019 budget32 248 000
2018 I tilläggsb.228 000
2018 budget30 714 000
2017 bokslut31 557 000