Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikledsverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron
              36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
              41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 298 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår.

Trafikledsverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

 Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
  
Vägprojekt 
Rv 6 Villmanstrand—Imatra177 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik80 000 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg180 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg77 900 000
Rv 8 Åbo—Björneborg92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand76 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, 1 fasen27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki22 500 000
Rv 4 Uleåborg—Kemi140 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg198 000 000
Rv 12 Tillola—Keltti14 000 000
Ring I i Bredvik20 000 000
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski139 000 000
  
Banprojekt 
Ringbanan517 000 000
Österbottenbanan674 000 000
Mellersta Böle, spår i väster48 800 000
Triangelspåret i Riihimäki12 500 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen150 000 000
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen165 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen5 700 000
Elektrifiering av Nystadsbanan21 000 000
  
Farledsprojekt 
Havsfarleden till Raumo31 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled40 000 000
Havsfarleden till Karleby45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö12 500 000
  
Gemensamma trafikledsprojekt 
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik173 000 000

Förklaring: Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikledsverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

 GodkäntFärdigt för trafikFullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
        
Oavslutade trafikledsprojekt       
Vägprojekt       
Rv 4 Uleåborg—KemiBudget 2017/tilläggsbudget 20182021140,0 54,536,149,4
Rv 5 S:t Michel—JuvaBudget 20172021121,0 47,034,040,0
Rv 12 Lahtis södra ringvägBudget 20172021198,0 78,056,763,3
Ring I i BredvikBudget 2018202120,0 2,015,03,0
Rv 4 Kirri—TikkakoskiBudget 20182021139,0 6,330,3102,4
        
Banprojekt       
Mellersta Böle, spår i västerBudget 2014/tilläggsbudget 2018202048,8 36,03,0-
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasenBudget 20152020150,0 68,725,455,9
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i HelsingforsBudget 2016202060,0 39,013,87,2
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsenBudget 20172022165,0 41,034,989,1
Elektrifiering av NystadsbananTilläggsbudget 2017202121,0 10,09,02,0
        
Farledsprojekt       
Förflyttning av Nyslotts djupfarledBudget 2015201940,0 36,04,0-
Havsfarleden till KarlebyBudget 2018202045,0 15,025,05,0
Havsfarleden till NordsjöBudget 2018202012,5 1,06,05,5
        
Gemensamma trafikledsprojekt       
Annan planering av utvecklingsprojekt    -5,0-
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt  1 160,3 434,5298,2422,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022—Sammanlagt fr.o.m. 2019
      
Oavslutade trafikledsprojekt293 150245 200169 1008 500715 950
Utgifter sammanlagt293 150245 200169 1008 500715 950

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 470 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt-1 800
Ring I i Bredvik (överföring från moment 31.10.20)13 000
Rv 4 Kirri-Tikkakoski motorväg, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget-15 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors-Riihimäki, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget-15 000
Återföring av planeringspengar (överföring till moment 31.10.20)-5 000
Nivåförändring-13 000
Sammanlagt-36 800

2019 budget298 150 000
2018 I tilläggsb.24 500 000
2018 budget334 950 000
2017 bokslut308 100 000