Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikledsverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron
              36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
              41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 25 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Trafikledsverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts.

Förklaring: Spår-Jokern är en regional ringformad kollektivtrafikförbindelse som genomförs i form av en snabbspårväg från Östra Centrum via Sockenbacka och Alberga till Kägelviken. Understöd betalas till Helsingfors och Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Projektet snabbspårvägen Spår-Jokern beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 5,5 miljoner euro 2019, 30,0 miljoner euro 2020, 30,0 miljoner euro 2021 och 18,2 miljoner euro senare. Understödets maximibelopp är 84,0 miljoner euro.

I den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors byggs spårväg på sträckan Hervanta—centrum—Tays och i andra fasen mellan centrum och Lentävänniemi. Understödet betalas till Tammerfors stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Statsunderstödet är högst 71,0 miljoner euro på det sättet att den första fasens andel är högst 55,05 miljoner euro och den andra fasens andel är högst 15,95 miljoner euro. Den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 19,6 miljoner euro år 2019, 18,7 miljoner euro år 2020 och 0,95 miljoner euro år 2021. Kostnaderna för den andra fasen, sammanlagt 15,95 miljoner euro, beräknas fördela sig så att det i statsunderstöd betalas 7,95 miljoner euro 2021 och 8,0 miljoner euro 2022.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Snabbspårvägen Spår-Jokern5 50030 00030 00018 20083 700
Spårvägen i Tammerfors, 1 fasen19 60018 700950-39 250
Spårvägen i Tammerfors, 2 fasen--7 9508 00015 950
Utgifter sammanlagt25 10048 70038 90026 200138 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring9 000
Sammanlagt9 000

2019 budget25 100 000
2018 budget16 100 000
2017 bokslut