Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikledsverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron
              36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
              41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för byggandet av västmetron i Esbo från Mattby till Stensvik.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I och med det fortsatta projektet med byggandet av västmetron ska västmetron förlängas från Mattby till Stensvik i Esbo. Understödet betalas till Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet har betalats första gången 2017 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2014—2016. Det fortsatta projektet med byggandet av västmetron bedöms framskrida så att statsunderstöd betalas till ett belopp av 12,0 miljoner euro år 2019, ett belopp av 97,313 miljoner euro år 2020 och ett belopp av 16,0 miljoner euro år 2021. Maximibeloppet av understödet enligt kostnadsnivån för MAKU-index november 2013 (136,72 poäng 2005 =100) är 240 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 201920202021Sammanlagt fr.o.m. 2019
     
Mattby—Stensvik12 00097 31316 000125 313
Sammanlagt12 00097 31316 000125 313

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändrad tidsmässig fördelning-19 500
Sammanlagt-19 500

2019 budget12 000 000
2018 budget31 500 000
2017 bokslut83 000 000