Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikledsverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron
              36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
              41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 036 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. För den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med det trafikledningsbolag som bildas får högst 103 817 000 euro användas.

2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal

3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal

1) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av två isbrytare av kategori A så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 90 000 000 euro

2) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av en isbrytare av kategori C så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 19 000 000 euro

3) enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring: Trafikledsverket har konkurrensutsatt isbrytartjänsterna för isbrytare av kategori A och vid anbudsförfarandet var det endast Arctia Icebreaking Ab som erbjöd tjänster. Trafikledsverket har fattat ett villkorligt upphandlingsbeslut, tills riksdagen har beviljat fullmakt för upphandlingen. Avtalsperioden är sju år och inleds den 15 januari 2019. Avtalsperioden löper ut den 30 april 2025. Avtalet omfattar två isbrytare av kategori A (Fennica och Nordica).

Trafikledsverket har konkurrensutsatt isbrytartjänster för en isbrytare av kategori C och vid anbudsförfarandet var det endast Alfons Håkans AS, filial i Finland som erbjöd tjänster. Trafikledsverket har fattat ett villkorligt upphandlingsbeslut, tills riksdagen har beviljat fullmakt för upphandlingen. Avtalsperioden är sju år och inleds den 1 januari 2019. Avtalsperioden löper ut den 30 april 2025. Avtalet omfattar en isbrytare av kategori C (Zeus of Finland).

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Med anslagen för bastrafikledshållningen finansieras väg- och banhållning samt farledshållning. I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet och trafiksäkerheten samt de möjligheter digitaliseringen medför.

Vid dimensioneringen av anslaget har 45,0 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade inkomster av banavgiftens grundavgift och 6,6 miljoner euro av andra inkomster av trafikledshållningen (bl.a. fastighetsintäkter och kanalavgifter).

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat också den tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för minskning av det eftersatta underhållet i enlighet med regeringens strategiska mål. Man strävar efter att efter att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och tryggar trafikledernas skick med beaktande av i synnerhet behoven inom näringslivet. Åtgärder riktas även till att utveckla de trafikmässiga förhållandena, genom vilket bl.a. verksamhetsförutsättningarna för näringslivet, trafiksäkerheten och pendlingstrafiken förbättras.

Trafikcentralerna under Trafikledsverket sköter den operativa trafikstyrningen inom sjötrafiken och vägtrafiken samt övervakar och samordnar ledningen av järnvägstrafiken. Trafikledsverkets operativa 24/7 servicefunktioner inom trafikledningen samt funktioner nära förknippade med dem överförs till det nya helt statsägda bolag med specialuppgift som ska bildas. Trafikledningsbolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Den personalen som arbetar inom Trafikledsverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ska övergå i aktiebolagets tjänst. Trafikledsverket ska för trafikledningen betala det framtida bolaget en serviceavgift som bygger på ett serviceavtal. Serviceavgiften betalas med ett belopp på 103,8 miljoner euro under momentet för bastrafikledshållning.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom anslagen för bastrafikledshållningen för den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 9 843 000 euro överförts till moment 31.20.01. Denna summa innehåller de utgifter som betalats under momentet för bastrafikledshållningen för uppgiftshelheten, såsom utgifterna för informationsförvaltning och projekt.

Produktgrupperna för trafikledshållningen revideras vid ingången av 2019 och är som följer: underhåll (skötsel och reparation), förbättring och planering samt trafiklednings- och trafikstyrningstjänster. Dessa är vidare uppdelade i de delar som nämns i momentets beslutsdel. Finansieringen av bastrafikledshållningen är nästan till 60 % bunden till över ettåriga indexbundna avtal.

Genom skötsel (431 mn euro) garanteras den dagliga framkomligheten i trafiknätet. För trafiknätets underhåll används 373 miljoner euro och för isbrytning 58 miljoner euro. Dessa åtgärder prioriteras i hela trafikledshållningen. Utgifterna för isbrytning är dimensionerade enligt 650 driftsdagar för isbrytarna och kostnadsmotsvarigheten för uppgifterna enligt lagen om farledsavgift uppskattas vara 51,4 % år 2019. Behovet av tilläggsanslag, 7,558 miljoner euro, för isbrytaren Polaris täcks av intäktsföringen av TEN-T-stöden för vintersjöfartsprojektet WINMOS med 22,62 miljoner euro för byggande av isbrytare under moment 12.31.10 under åren 2014—2017. Europeiska kommissionen har den 17 april 2018 godkänt användningen av stödet för det föreslagna ändamålet. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som föranleds av byggande, skötsel och upprätthållande av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. Den tillfälliga halveringen av farledsavgiften har förlängts till åren 2019—2020.

Ett belopp på 350 miljoner euro används för reparation av trafiklederna. Vid reparationerna ser man över skador som föranleds av att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och blir äldre och förnyar konstruktioner med försvagad funktion. Största delen av finansieringen för reparationer (319 miljoner euro) används till livscykelhantering. Åtgärderna består av systematisk reparation och modernisering av delar av trafikledsnätet eller ett stort enskilt objekt. Genom dessa åtgärder förebyggs sådana olägenheter för trafiken som föranleds av försämring av trafiknätets skick och förbättras trafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet. Utöver finansieringen för reparationer används 90 miljoner euro av den finansiering som överförts från stora utvecklingsprojekt för att få den ökande eftersättningen av underhållet att stanna av.

För förbättring och planering används 54 miljoner euro och genom dem upprätthålls trafikledernas servicenivå på den nivå som den ökade trafiken och ändringarna i markanvändningen förutsätter. Genom finansieringen genomförs mindre byggnadsarbeten med tillhörande projektplanering samt planeringen av det s.k. en timmes tåget (10 miljoner euro). I finansieringen av förbättring ingår bl.a. 8 miljoner euro för att förbättra järnvägarnas plankorsningar.

För trafiktjänster används 154 miljoner euro. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation som skaffas hos trafikledningsbolaget (104 miljoner euro) samt ordnande av landsvägsfärjetrafik (50 miljoner euro).

Som väg- och banhållare kan staten i enlighet med ett separat avtal också ta del i kostnaderna för annat än byggande och underhåll av landsvägar och järnvägar om åtgärden hänför sig till en väg- eller banhållares uppgifter. Det handlar alltid om specialsituationer där trafiksystemets funktion eller säkerhet förutsätter att trafikledshållaren finansierar en åtgärd någon annanstans än på vägområdet på en landsväg eller någon annanstans än på järnvägsområdet och trafikledshållaren anser att åtgärden är nödvändig. Till exempel kan s.k. kalla rastplatser som tidigare byggts på landsvägsområdet i fortsättningen byggas också utanför landsvägsområdet i anslutning till service som riktar sig till vägtrafikanterna. I fortsättningen är det också möjligt för banhållaren att delta t.ex. i ordnandet av sådan anslutningsparkering som behövs för bannätet på en fastighet som angränsar till järnvägsområdet.

Utgångspunkten för planeringen av den grundliga reparationen av stambanan ska vara att resan mellan Helsingfors centralstation och Tammerfors järnvägsstation inte får ta längre än en timme med sedvanlig materiel.

Avsikten är att använda planeringspengar också för att påskynda den allmänna planeringen av en snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo och till att inleda planeringen av banan.

Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2017—2019 (mn euro)

 2017 bokslut2018 ordinarie budget2019 budgetprop.
 bruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifterbruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifterbruttoutgifterbruttoinkomsternettoutgifter
          
Väghållning7761765769-769569-569
Banhållning457534145925353941551364
Farledshållning941931001991051104
Sammanlagt1 327551 2721 461541 4071 089521 037

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bolagiseringen av trafikledningstjänsterna (överföring från moment 31.10.01)16 317
Bortfall av en post av engångsnatur-11 800
Förbättrande av plankorsningar-2 000
Minskandet av det eftersatta underhållet-40 000
Planeringen av stambanan1 000
Ring I i Bredvik (överföring till moment 31.10.77)-13 000
Spareffekten av bolagiseringen av trafikledningen-1 400
Trafiksäkerhet och tjällossningspaket1 220
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (överföring till moment 31.20.01)-9 843
Återföring av planeringspengar5 000
Ökning av isbrytarkostnaderna på grund av isbrytaren Polaris7 558
Sparbeslut-10 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-313 000
Sammanlagt-369 948

2019 budget1 036 852 000
2018 I tilläggsb.15 540 000
2018 budget1 406 800 000
2017 bokslut1 271 800 000