Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
              01. Trafikledsverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron
              36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt
              41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser
              50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
              76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden
              77. Utveckling av trafikledsnätet
              79. Livscykelsfinansieringsprojekt
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 754 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem.

Trafikledsverket har till uppgift att svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikledsverket har bl.a. till uppgift att

 • — svara för de statliga väg- och bannät som verket är huvudman för, för utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet
 • — delta i trafiksystemplaneringen och i beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet
 • — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
 • — begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken
 • — svara för trafikstyrningen
 • — främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem
 • — svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för genomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och för upprätthållandet av deras servicenivå
 • — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
 • — svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder och sörja för statistikföringen inom verksamhetsområdet
 • — trygga vintersjöfartens förutsättningar
 • — främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning
 • — inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
 • — slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin besittning.

De centrala verksamhetsmål för 2019 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikledsverket är följande:

Resultatmål2017 utfall2018 mål2019 mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation   
Marknaden fungerar opartiskt
och utvecklingen av den främjas
   
Innovativa upphandlingar och försök  Riktlinjerna för upphandling
har omarbetats för att möjliggöra
ny slags affärsverksamhet.
Försöken har påskyndat
utvecklingen och användningen
av nya tjänster.
Opartiskhet
i fråga om bannätets användning och tjänster
  Bangårdarna fungerar
konkurrensneutralt. Bannätsförvaltarens
tjänster har
beskrivits och prissatts. Nya
verksamhetsmodeller för kapacitetsförvaltningen
har utarbetats och ibruktagandet
har schemalagts.
2. Energireformen inom trafiksektorn   
Energieffektiviteten inom ansvarsområdet förbättras   
Trafiksystemets effektivitet  Betydande åtgärder och projekt
som främjar
ett hållbart trafiksystem
har genomförts.
Energieffektiviteten och miljömedvetenheten
inom trafiken har främjats
(t.ex. tågtrafikens
energieffektivitet, digitalisering).
Energieffektivitet i Trafikledsverkets upphandlingar  De nya riktlinjerna
för krav på energieffektivitet
i upphandlingar har omarbetats.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter   
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet samt
effektiviserat logistiken och trafikledshållningen
   
Automatiserade transporter och
utnyttjande av information
  Verket har deltagit utifrån sin roll i utvecklandet av ekosystem, försök och informationsunderlag i fråga om automatiserade transporter.
Verkställande av satellitnavigering  De åtgärder för 2019 enligt SATNAV-förvaltningsområdets åtgärdsplan som verket ansvarar för har genomförts.
Utvecklande av smarta infrastrukturtillgångar och av hanteringen av infrastrukturens skick  Nya informationskällor och nya analyser har utnyttjats som en del av förvaltningen av infrastrukturtillgångarna och utvecklandet av trafiksystemet
4. Förtroende för digitala tjänster   
Informationen, systemen och näten är tillförlitliga   
Säkerställande av informationssäkerheten och dataskyddet
vid ledningen av den intelligenta trafiken och trafiken
  Informationssäkerhetskraven har beaktats
vid insamling,
hantering och distribution av information och
i upphandlingskontraktet om
ledningen av trafiken.
De digitala tjänsterna är tillgängliga   
Tillgängligheten hos digitala tjänster inom trafik och kommunikation  Verket har genomfört de åtgärder i åtgärdsprogrammet digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga som är på dess ansvar och har lämnat en halvtidsrapport.
5. Trafik- och kommunikationsnäten   
Förvaltningen av trafikledsegendomen är systematisk   
Förvaltningen av trafikledsegendomen  En strategisk plan
för förvaltningen av egendomen
har utarbetats och de centrala åtgärderna
har planerats i relation till servicenivån och finansieringen.
Trafiknäten motsvarar de transportbehov som är viktiga med tanke på näringslivet och konkurrenskraften    
Verkställande av lagen om trafiksystem
och landsvägar
  Genomförandet av reformerna
inom trafiksystemet har inletts i samarbete med kommunerna och andra aktörer.
Kundtillfredsställelse  Svaren från mätningar av kundtillfredsställelse
har analyserats och beslut om behövliga åtgärder har fattats.
Förseningar i fjärr- och närtågstrafiken
på grund av banhållningen
  Förseningar på grund av banhållningen
har minskat
Driftssäkerheten och säkerheten i näten och på systemnivå förbättras   
Driftssäkerheten i näten och på
trafiksystemnivå
  Bannätets driftssäkerhet
har förbättrats med hjälp livscykelhantering
och utvecklande av planeringen
av bannätets användning.
Kvaliteten på vinterväghållningen på vägnätet
och hur väl vinterväghållningen motsvarar kundernas behov
har säkerställts.
Säkerhetsstyrningssystem och
riskhantering
  Säkerhetsstyrningssystemen
är integrerade i verkets
ledningssystem och fungerar
högklassigt.
Verkets riskhantering är
systematisk och samordnad.
Övervakningen av serviceproducenter och servicekedjor
har förbättrats.
Övervakning av trafikledernas servicenivå  Digital information om
trafikledernas skick,
trafikanordningar, trafikmarkeringar,
trafiksituationer och störningar har producerats
och analyserats.
Näten möjliggör nya innovativa
tjänster
   
Näten skapar möjligheter för
utvecklandet av nya tjänster
  De ändringsbehov i fråga om näten
som krävs när det gäller trafiken och logistiken samt servicen och servicekoncepten i anslutning till dem har identifierats och medtagits i planerna.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi   
Genomförande och främjande av 5G-projektet  Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET   
Produktivitet och totalekonomi1)   
Ökning av arbetets produktivitet, %1,31,0 
Ökning av den totala produktiviteten, %-2,10,2 
Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet, %116120120

1) Trafikverkets mål 2017—2018; för 2019 har de ännu inte fastställts

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 6 664 000 euro från momentet överförts till moment 31.20.01 Transport- och kommunikationsverkets omkostnader. Denna summa innehåller löneutgifter och övriga utgifter motsvarande 78 årsverken.

I samband med ämbetsverksreformen inom förvaltningsområdet kommer från verkets uppgifter till Transport- och kommunikationsverket att överföras myndighetsuppgifter, bl.a. ordnandet av sjökartläggningen, beviljandet av stöd till handelsfartyg och uppgifter i anknytning till utvecklingen av kollektivtrafiken. Trafikledsverket koncentrerar sig på upprätthållandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder, utvecklandet av trafik- och farlederna, främjandet av automatiseringen samt samordningen av trafiken och markanvändningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter79 00074 11451 154
Bruttoinkomster1 6251 100400
Nettoutgifter77 37573 01450 754
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år15 068  
— överförts till följande år12 006  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omfördelning av omkostnadsbesparingen från moment 31.01.01-33
Uppgifter som överförs till trafikledningsbolaget (-175 årsv.) (överföring till moment 31.10.20)-16 317
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (-78 årsv.) (överföring till moment 31.20.01)-6 664
Överföring från moment 31.20.01 (1 årsv.)118
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-210
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-33
Indexhöjning av hyresutgifterna25
Lönejusteringar1 754
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-910
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-391
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-176
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-18
Temporär sänkning av StPL-avgiften509
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen204
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-66
Sammanlagt-22 260

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget50 754 000
2018 I tilläggsb.535 000
2018 budget73 014 000
2017 bokslut74 313 000