Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
              50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 341 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster

4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

 • — vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
 • — heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd
 • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.
Fullmakt

Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2019 medför utgifter för staten på högst 1 100 000 euro.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

 • — medborgarna erbjuds omfattande jakt- och fiskemöjligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
 • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra statsägda områden och således främja de positiva effekterna av vildmarksliv och rekreation i naturen
 • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
 • — systemet för viltinformation och fångstrespons ses över
 • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller utvecklas tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiskerinäringssektorn
 • — man deltar i projekt för att återställa vandringsfiskarnas livscykel
 • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs
 • — information ges om skyddet av och möjligheterna att nyttja naturens mångfald samtidigt som de positiva effekter rekreation i naturen medför främjas
 • — man deltar i den utredning om rekreationsområden som Forststyrelsen genomför.

De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 800 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske är 5 100 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Ett anslag på 1 100 000 euro har reserverats för ändamålet och under momentet finns det en fullmakt att 2019 förbinda sig vid utgifter på högst 1 100 000 euro för anskaffning av frö för skogsträd. Dessutom får det i budgeten för 2018 anvisade anslaget på 1 100 000 euro för insamlingarna användas om det inte är möjligt att genomföra insamlingen 2018 på grund av frösituationen och det oanvända anslaget överförs till följande år. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.

Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

 2017
utfall
2018
mål
2019
budgetprop.
    
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt, andra populära objekt5 948 0006 050 0006 150 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5)4,084,094,09
Jakttillstånd (st.)53 96260 00060 000
Fisketillstånd (st.)82 74085 00085 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall10 79111 00011 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användning av naturen för rekreation3 104 000
Vildmarksärenden1 633 000
Övriga uppgifter2 604 000
Sammanlagt7 341 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning, överföring till moment 30.01.23)-170
Minskning av det eftersatta underhållet400
Projektet Turism 4.0-510
Lönejusteringar67
Sammanlagt-213

2019 budget7 341 000
2018 I tilläggsb.40 000
2018 budget7 554 000
2017 bokslut5 514 000