Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              01. Livsmedelsverkets omkostnader
              (02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              (03.) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              (61.) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

(02.) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) dras in från och med den 1 januari 2019 och dess uppgifter övertas av Livsmedelsverket. Det totala antalet årsverken som överförs från Livsmedelssäkerhetsverket till Livsmedelsverket uppgår till 640.

Det reservationsanslag som förblivit oanvänt 2018 får användas av Livsmedelsverket 2019.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inrättande av Livsmedelsverket (överföring till moment 30.20.01)-38 091
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-657
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-27
Indexhöjning av hyresutgifterna26
Lönejusteringar928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-21
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-193
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-81
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Temporär sänkning av StPL-avgiften299
Sammanlagt-38 125

2018 I tilläggsb.1 474 000
2018 budget38 125 000
2017 bokslut40 262 000