Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
              41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              42. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              43. Ersättningar för djurens välbefinnande
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              51. Främjande av renskötseln
              54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              63. Utveckling av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 305 000 euro.

Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten.

Förklaring: 4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att erbjuda mångsidig hobby-, service- och tävlingsverksamhet, sysselsätta unga och erbjuda dem möjligheter att prova på företagande, bl.a. genom att grunda egna företag.

Särskild vikt läggs vid en ökning av sysselsättningsmöjligheterna arbetslivsfärdigheter för unga och på främjandet av företagsamhet, genom vilket man också svarar på den allt större utmaningen med arbetslöshet bland unga. Inom organisationen har man tagit bruk bl.a. verksamhetsmodellen ”tre steg till arbetslivet”. 4H-föreningarna fungerar också som arbetsgivare för tusentals unga.

4H-organisationen har sammanlagt ca 250 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspänner ca 90 % av kommunerna i Finland. Föreningarna har över 51 000 medlemmar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2019 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (4H-ungdomsarbetet) (riksdagen)-600
Sammanlagt-600

2019 budget3 305 000
2018 budget3 905 000
2017 bokslut3 905 000