Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
              41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              42. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              43. Ersättningar för djurens välbefinnande
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              51. Främjande av renskötseln
              54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              63. Utveckling av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

3) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av förbindelser enligt systemet med avträdelsestöd och programmet för skogliga åtgärder under EU:s programperiod 1995—1999 helt och hållet med nationella medel.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Nya beslut om avträdelsestöd kan fattas till utgången av 2018, varefter det inte längre är möjligt att bevilja förtidspension från jordbruk i Europeiska unionen.

År 2019 betalas utgifter för de fyra helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2019

 Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstidPensioner som utbetalas i slutet av år 2019, uppskattningGenomsnittlig ersättning år 2019, uppskattning
StödformGårdarAvträdarest.euro/månad
     
Avträdelsepension  7 454242
Avträdelsestöd 2003—20063 3895 79418874
Avträdelsestöd 2007—20102 4674 298190650
Avträdelsestöd 2011—20142 1133 2761 410995
Avträdelsestöd 2015—20181)3515354321 214
Sammanlagt8 32013 9039 504 

1) Uppskattning av situationen i slutet av år 2019.

Åren 2018 och 2019 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (mn euro)

 2018
uppskattning
2019
uppskattning
   
Avträdelsepensioner25,8623,45
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—20060,970,42
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—20102,841,86
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—201421,2218,55
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—20183,926,09
Förvaltningskostnader1)1,520,72
Sammanlagt56,3351,092)

1) Grunderna för förvaltningskostnaderna har fastställts för åren 2015—2018. Förvaltningskostnaderna för 2019 är LPA:s uppskattning.

2) Under momentet står även anslag som överförs från föregående år till förfogande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-5 830
Nivåförändring-12 000
Sammanlagt-17 830

2019 budget40 500 000
2018 budget58 330 000
2017 bokslut57 230 000