Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
              41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              42. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              43. Ersättningar för djurens välbefinnande
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              51. Främjande av renskötseln
              54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              63. Utveckling av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 84 976 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2019 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 96 000 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring: Startbidragen till unga jordbrukare och unga näringsidkare samt investeringsbidragen till jordbruket ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Genom bidragen förbättras jordbrukets produktivitet och konkurrenskraft, minskar den ekonomiska risken i samband med etablering av jordbruk samt tryggas en fortsatt jordbruksproduktion. Investeringar stöds förutom med delfinansierade bidrag som beviljas under momentet dessutom med räntestöd (mom. 30.10.41) samt nationella bidrag och statsborgen som beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Bidragsbesluten beräknas uppgå till sammanlagt 96 000 000 euro. Av detta belopp beräknas startbidragen uppgå till ca 13 000 000 euro och investeringsbidragen till 83 000 000 euro. Utbetalningen av bidragen sker under fyra år.

År 2019 behövs det uppskattningsvis sammanlagt 84 976 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 35 690 000 euro och den nationella medfinansieringen 49 286 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (mn euro)

 20191)202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Förbindelser som ingåtts före år 20192)65,628,14,6-98,3
Förbindelser 201928,838,424,04,896,0
Utgifter sammanlagt94,466,528,64,8194,3

1) En del av utgifterna täcks av en post som överförs.

2) I utgifterna har beaktats den bevillningsfullmakt på 12,75 miljoner euro som ingick i den första tilläggsbudgeten för 2018.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget (mn euro)

 De ekonomiska ramarna under programperioden 2014—2020Anslag
ÅtgärdEUstatenOffentlig finansiering
sammanlagt
betalat 2015—2017budgeterat
2018
budgetprop.
2019
       
Start- och investeringsbidrag170,9236,1407,0114,175,385,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring som hänför sig till genomförandet av stödprogrammet-10 300
Nivåförändring20 000
Sammanlagt9 700

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget84 976 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget75 276 000
2017 bokslut71 976 000