Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              05. Naturresursinstitutets omkostnader
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 984 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat
 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Antalet årsverken för jord- och skogsbruksministeriet263,9270270
— Omkostnadsmomentet 30.01.01259,4266268
— Övriga moment4,542
    
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.5,966
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro3,73,73,8
    
Produktion och kvalitetsledning   
Regeringspropositioner (st.)9244
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)75100100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter26 36425 79023 334
Bruttoinkomster1 2441 7801 350
Nettoutgifter25 12024 01021 984
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år11 738  
— överförts till följande år12 802  

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-5
Organisering av naturresursområdets uppgifter (2 årsv.) (överföring från moment 30.40.22)130
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0136
Återföring av en överföring av engångsnatur (från moment 30.01.23)1 300
Lönejusteringar693
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-13
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-150
Sparbeslut-1 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-3 140
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-63
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Temporär sänkning av StPL-avgiften192
Sammanlagt-2 026

2019 budget21 984 000
2018 I tilläggsb.208 000
2018 budget24 010 000
2017 bokslut26 184 000