Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
              52. Vissa understöd
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 19 523 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stödjandet av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Stöd till verkstadsverksamhet13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete samt betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti6 023 000
Sammanlagt19 523 000

För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det dessutom 6 627 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bibehållande av anslagsnivån på 2017 års nivå1 500
Bortfall av engångsutgift-400
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-1 500
Sammanlagt-400

2019 budget19 523 000
2018 budget19 923 000
2017 bokslut20 003 000