Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete
              51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete
              52. Vissa understöd
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 320 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016)

2) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

3) till understöd enligt ungdomslagen (1285/2016) för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbetet för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system

5) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram

6) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga

7) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

8) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen

9) till stöd för de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet

10) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik

11) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi där statistik över ungdomsarbetet i Finland samlas på lokal, regional och riksomfattande nivå samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet

12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst sju årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i 12 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Aktivt medborgarskap för unga 
Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet18 300 000
Lagstadgade nationella kommittéer1 050 000
Stärkande av de ungas sociala identitet 
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet7 627 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete 
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende7 975 000
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt4 670 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
Riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet5 000 000
Försök, utvecklande, forskning, inkl. hobbypasset3 748 000
Internationellt samarbete1 250 000
Ungdomscentraler5 700 000
Sammanlagt55 320 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring550
Sammanlagt550

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget55 320 000
2018 budget54 770 000
2017 bokslut52 641 717