Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
              30. Understöd för programmet Studier i rörelse
              50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott
              52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

50. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 154 667 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till ett belopp av högst 2 300 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till ett belopp av högst 370 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)

8) till ett belopp av högst 30 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit

9) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott

10) till projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion

11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som gäller statsunderstöd och informationsstyrning.

Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare.

Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag.

Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner.

I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Lika tillgång till idrott och motion33 865 000
Understöd för byggande av idrottsanläggningar32 365 000
Likabehandling inom idrotten1 500 000
  
Deltagande i motion och idrott64 750 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott46 270 000
Elitidrott12 650 000
Stora motions- och idrottsevenemang1 600 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott3 650 000
Internationellt samarbete580 000
  
Främjande av idrott och motion för hela befolkningen28 245 000
Statsandelar för kommunernas idrotts- och motionsverksamhet19 545 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil8 700 000
  
Kompetensen och kunskapsbasen inom motion och idrott27 807 000
Idrottsutbildningscenter17 844 000
Idrottsvetenskap och forskning3 880 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet4 120 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott410 000
Statens idrottsråds verksamhet480 000
Undervisnings- och kulturministeriet1 073 000
Sammanlagt154 667 000

Det genomsnittliga pris per enhet, exklusive mervärdesskatt, för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 88,20 euro per studerandedygn och motsvarande genomsnittliga pris per enhet, inklusive mervärdesskatt, är 95,58 euro per studerandedygn. För statsandelarna till idrottsutbildningscentren beviljas 394 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Multifunktionsarenan i Tammerfors (fullmakt i III tilläggsbudg. 2017)1 000
Upphörande av temporär intäktsföring (Totalrenoveringen av Olympiastadion 6,8 mn euro, Multifunktionsarenan i Tammerfors 6,0 mn euro)-12 800
Nivåförändring1 528
Sammanlagt-10 272

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget154 667 000
2018 budget164 939 000
2017 bokslut166 235 525