Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
              (96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 670 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till betalning av understöd

3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring: Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:

Samhälleliga effekter
  • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet
  • — Publikunderlaget inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga, bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket
  • — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.
Nyckeltal för resultatet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Produktion och kvalitetsledning    
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal132 094136 183134 700142 500
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare51 03353 67450 00053 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1)451501551601
— Informationskampanjer om mediefostran10102710
— Antal övervakningsärenden som avser utbudet av bildprogram43425040
     
Funktionell effektivitet    
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film24,824,423,623,6
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte3 2852 9373 0842 450
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2)171105108108
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3)193245150200
     
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken85848278
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,253,283053,5

1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egenproduktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

2) Beställda klassificeringar

3) Nyklassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter7 3886 7197 470
Bruttoinkomster1 071750800
Nettoutgifter6 3165 9696 670
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 078  
— överförts till följande år841  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utveckling av digitala kundtjänster och tryggande av institutets verksamhetsbetingelser430
Överföring av biografverksamheten (överföring från moment 29.80.31)180
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna9
Lönejusteringar140
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-32
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften40
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt701

2019 budget6 670 000
2018 I tilläggsb.42 000
2018 budget5 969 000
2017 bokslut6 080 000