Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
              (96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 199 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering som producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Målet för Celias verksamhet är att förebygga utanförskap och öka de likvärdiga möjligheterna att läsa och lära sig.

Celia producerar ca 1 300 nya skönlitteratur-, facklitteratur- och lärobokstitlar. Celia producerar i enlighet med produktionspolitiken läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.

Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar.

Inom expert- och konsultverksamheten ligger tyngdpunkten på etablering av samarbetet med de allmänna biblioteken och läroinrättningarna samt främjande av tillgänglig publicering.

Samhälleliga effekter
  • — Celias tjänster får nya kunder genom modellen för samarbete mellan Celia, de allmänna biblioteken och läroinrättningarna. Avsikten är att i synnerhet andelen barn och unga och de som använder nättjänsterna ska öka bland kunderna.
  • — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgänglig publicering får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Samhälleliga effekter    
De skriftliga informations- och kulturresurserna för personer med läshinder ökar    
— Celias bokproduktion, antal nya titlar1 5181 3901 3001 300
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal26342534
Tillgången till bibliotekstjänster för personer med läshinder ökas    
— Antal samarbetsbibliotek: kommuner/verksamhetsställen200/374220/441280/500280/500
— Antal samarbetsbibliotek: högskolebibliotek24303838
— Barn och unga som regelbundet använder Celias tjänster1 7781 7472 3702 700
Funktionell effektivitet    
— Kunder som omfattas av tjänsterna35 30039 00042 70046 700
— Antal leveranser av läroböcker14 50013 88515 00016 000
Användningen av elektroniska tjänster ökar    
— Antal personer som använder de elektroniska tjänsterna11 58613 89514 00016 000
—Webblånens andel av den totala låneverksamheten, %39484550
Hantering av mänskliga resurser    
— Årsverken5242,64443
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,213,123,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 1534 9765 309
Bruttoinkomster203110110
Nettoutgifter4 9504 8665 199
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 107  
— överförts till följande år1 094  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av cd-bränningsrobotar för distribution av cd-skivor175
Förnyande av nätdistributionen för synskadade130
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-4
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna3
Lönejusteringar76
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt333

2019 budget5 199 000
2018 I tilläggsb.23 000
2018 budget4 866 000
2017 bokslut4 937 000