Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
              (96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 999 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Museiverket är sakkunnigt när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för insamlingen och förvaringen av kulturarvsinformationen, skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen, styrningen och utvecklandet av museisektorn samt sakkunskapen i fråga om internationella konventioner som gäller kulturarvet i samarbete med andra myndigheter. Till Museiverket hör Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Museiverket:

Samhälleliga effekter

Målet är att vinnlägga sig om ett mångsidigt kulturarv genom att tillhandahålla information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas samt genom att aktivt delta i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.

Syftet är också att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt för olika befolkningsgruppers och forskningens behov samt att öka öppenheten och växelverkan inom verksamheten. I fråga om kulturarvet förbättras den fysiska, kunskapsmässiga och kulturella tillgängligheten och i fråga om arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna och materialen utvecklas den elektroniska åtkomsten.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten verkställs åtgärder enligt kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet.

I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala uppgifter, framförhållning och interaktiv verksamhet samt planmässig skyddspolitik. Verksamheten stärks när det gäller genomförande av internationella överenskommelser och deltagande i samarbete på kulturarvsområdet i Europa, i Norden och i Östersjöområdet.

Moderniseringen av Nationalmuseet och förbättrandet av museets verksamhetsförutsättningar fortsätter under 2019.

Museiverkets material och processer omvandlas till digital form och syftet är att underlätta och öka användningen av tjänsterna.

Nyckeltal för resultatet2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Produktion och kvalitetsledning    
Användningstid för webbtjänster, timmar72 58083 31673 00085 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet140 272156 633145 000165 000
     
Totalt antal besökare i muséer och slott613 533681 209625 000685 000
Funktionell effektivitet    
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro2,122,042,122,12
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro3,863,483,863,86
Hantering av mänskliga resurser    
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,633,693,63,6
Årsverken254242250250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 91022 61623 299
Bruttoinkomster4 2833 3003 300
Nettoutgifter24 62719 31619 999
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 341  
— överförts till följande år2 807  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Hyreseffekt som gäller underhålls- och kontorsbyggnaderna på Fölisön200
Nationalmuseets permanenta utställning-200
Nivåförändring för nya uppgifter100
Överföring av samlingar till samlingscentralen500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-305
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Indexhöjning av hyresutgifterna48
Lönejusteringar449
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-87
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-38
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften138
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen19
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt683

2019 budget19 999 000
2018 I tilläggsb.636 000
2018 budget19 316 000
2017 bokslut23 093 000