Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (35.) Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
              (96.) Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 109 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

Samhälleliga effekter

Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förbli livskraftigt och attraktivt. Konstruktionerna och byggnaderna förblir representativa, planeringen och byggandet håller en hög nivå och såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.

Verksamhetens resultat

Sveaborgs livskraft och dragningskraft stärks och förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras. Världsarvsobjektets byggnader och miljö sköts på ett hållbart sätt.

Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2019—2022) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 95 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och de riktlinjer som fastställts av direktionen för förvaltningsnämnden för Sveaborg så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den vård- och bruksplan som Unesco förutsätter.

 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål/uppskattning
2019
mål/uppskattning
     
Samhälleliga effekter    
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro)40405050
Funktionell effektivitet    
Hyresbostädernas nyttjandegrad, %95949795
Hyresintäkter, ökning %0,8-1,0bostadslägenheternas hyror höjs högst 15fastställs 2018
Hantering av mänskliga resurser    
Årsverken76,176,87979
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,53,73,73,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 2198 7628 594
Bruttoinkomster6 4186 4856 485
Nettoutgifter1 8012 2772 109
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år61  
— överförts till följande år381  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten6 3536 4506 450
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 4626 6506 650
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-109-200-200
Kostnadsmotsvarighet, %989797

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-200
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Lönejusteringar42
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften13
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen3
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt-168

2019 budget2 109 000
2018 I tilläggsb.13 000
2018 budget2 277 000
2017 bokslut2 121 000