Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Riksarkivets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
              (89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 826 464 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 774 853 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014)

2) till ett belopp av 51 611 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet.

Förklaring: Den statliga finansieringen av yrkeshögskolorna bestäms med stöd av 43 § i yrkeshögskolelagen (932/2014), statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (814/2016). Som en följd av den tidigare temporära ändringen av yrkeshögskolelagen ska det som föreskrivs i 43 § 2 mom. inte tillämpas under åren 2016—2019 när det gäller beaktandet av effekterna av yrkeshögskoleindexet.

Ersättningen enligt punkt 2 baserar sig på uppgifterna från det senast fastställda bokslutet.

Högskoleväsendets gemensamma mål för resultatet av verksamheten presenteras i förklaringsdelen under kapitel 29.40.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid yrkeshögskolorna

 2013
utfall
2015
utfall
2017
utfall
20191)
mål
     
Yrkeshögskoleexamina22 80023 71623 16122 269
Högre yrkeshögskoleexamina1 9482 3662 7562 950
Yrkespedagogisk lärarutbildning, utexaminerade......1 600
Publikationer/lärare och FoU-personal0,831,271,261,20
Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen inom fem år från det att studierna inleddes, % av dem som börjat studera55,155,8..60
Studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret, % av studerande för yh-examen58,862,3..60

1) I fråga om målen för examina är siffran för år 2019 det genomsnittliga målet för åren 2017—2020. I antalet yrkeshögskoleexamina syns den minskning av antalet nybörjarplatser som genomfördes 2013.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerad basfinansiering av yrkeshögskolorna774 853 000
Yrkeshögskolornas kostnader för den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet51 611 000
Sammanlagt826 464 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på yrkeshögskolornas verksamhet som finansieras med budgetmedel (Konkurrenskraftsavt.)-1 900
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01)-264
Precisering av moms-kompensationen2 378
Sammanlagt214

2019 budget826 464 000
2018 budget826 250 000
2017 bokslut834 915 000