Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Riksarkivets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
              (89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 58 715 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och för utveckling av personalens struktur inom småbarnspedagogiken

6) till ett belopp av högst 10 600 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildning samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland

7) till ett belopp av högst 600 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst

8) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för att stärka yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Förklaring: Utvecklingsåtgärderna stöder särskilt det strukturella utvecklandet och förnyandet av högskole- och forskningssystemet samt bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. Åren 2017—2021 genomförs ett utvecklingsprogram för databaserad forskning som ska bidra till högre kvalitet på vetenskapen, ökat kunnande och ökad konkurrenskraft för vetenskapen samtidigt som man kan uppnå fördelarna av digitaliseringen. För att påskynda övergången till högskolestudier har antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen ökats för viss tid med sammanlagt cirka 3 000 under åren 2014—2015. Utvecklingsåtgärderna ska också främja specialiseringsutbildning för lärare samt utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 201920202021Sammanlagt
fr.o.m.
2019
     
Förbindelser 20199 0009 0003 00021 000
Utgifter sammanlagt9 0009 0003 00021 000

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet3 515 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen28 000 000
Ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken (högst)11 000 000
Betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, specialiseringsutbildning samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland (högst)10 600 000
För utgifterna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst (högst)600 000
Stärkande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet5 000 000
Sammanlagt58 715 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nätverket Team Finland Knowledge (överföring till moment 24.01.01)-446
Servicehelhet för elektronisk arkivering (SAPA)-400
Stärkande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet5 000
Tillägg av engångsnatur-12 000
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 29.20.30)1 700
Utvecklande av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland1 000
Utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala inlärningsmiljöerna och förutsättningarna för studier året om-45 700
Utvecklingsprogram för databaserad forskning-3 000
Yrkeshögskoleutbildning inom mekaniskt träbyggande240
Åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna (strukturpolitiskt handlingsprogram)-9 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-21 500
Sammanlagt-84 106

2019 budget58 715 000
2018 I tilläggsb.-446 000
2018 budget142 821 000
2017 bokslut110 981 000