Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Riksarkivets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
              (89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 108 000 euro.

Förklaring: Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation som genom sin verksamhet ökar kännedomen om de inhemska språken och främjar bevarandet och utvecklingen av finskan och svenskan och producerar tjänster, såsom rådgivning, språkvård och ordböcker. Institutet samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani och erbjuder sina tjänster och sitt material öppet på nätet och främjar öppen information och digitalisering som en del av forskningens infrastrukturer. Institutet skapar förutsättningar för integration av invandrare genom att utarbeta en finsk-somalisk ordbok och ordböcker mellan finska och de kurdiska språken.

Nyckeltal2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
     
Publikationsmängd (sidor)4 9983 9393 5003 500
Språkrådgivning (svar), st.6 7586 5406 0006 000
Elektroniskt material1)119 822185 088190 000195 000
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,513,533,43,4
Årsverken78,977,17777

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 8691 5631 558
Bruttoinkomster495450450
Nettoutgifter1 3741 1131 108
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 085  
— överförts till följande år856  

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1209/2016).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar17
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-7
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften5
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen1
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-1
Sammanlagt-5

2019 budget1 108 000
2018 I tilläggsb.5 000
2018 budget1 113 000
2017 bokslut1 145 000