Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Riksarkivets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
              (89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 432 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring: Riksarkivet är en sakkunnig- och serviceorganisation samt en infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och hålls tillgängliga, att stödja forskningen, att göra informationen mera tillgänglig samt att utveckla arkivfunktionen samtidigt som digitalisering främjas.

Verksamhetens resultat
  • — Riksarkivet digitaliserar och främjar vidareutnyttjande av digital dokumentinformation inom ramen för sina resurser
  • — Riksarkivets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Riksarkivet utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Riksarkivets prestationer (1017/2017).

Nyckeltal2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
     
Samhälleliga effekter    
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter)217 368218 516219 000219 000
Den totala mängden digitalt material (mn bildenheter)47,060,062,080,0
Verksamhetens resultat    
Besök i forskarsalar32 38828 92531 00025 000
Genomförda beställningar av upplysningar (st.)24 06433 79224 00027 000
Användning på nätet (antal besök)1 254 7041 453 9231 700 0001 800 000
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år)3 4718871 1005 000
Digitalt material (hyllmeter/år)3786632501)550
Hantering av mänskliga resurser    
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,43,43,73,7
Årsverken236,25224,1205200

1) Eventuellt avbrott till följd av beredningen av en ny process.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter20 49417 73120 032
Bruttoinkomster3 517700600
Nettoutgifter16 97717 03119 432
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år639  
— överförts till följande år1 622  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Pilotförsök med massdigitalisering2 500
Temporär tilläggsfinansiering för ett nytt centralarkiv-100
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-307
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Indexhöjning av hyresutgifterna50
Lönejusteringar390
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-92
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-35
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften107
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt2 401

2019 budget19 432 000
2018 I tilläggsb.792 000
2018 budget17 031 000
2017 bokslut17 960 000