Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Riksarkivets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              53. Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
              (89.) Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 542 000 euro.

Förklaring: Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. Akademin höjder genom konkurrens, forskningsfinansiering och vetenskapspolitisk verksamhet kvaliteten på och genomslaget av forskningen och stöder aktivt förnyelse inom vetenskapen. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Verksamhetens resultat
  • — Akademin säkerställer med sin forskningsfinansiering forskningens kvalitet och genomslag samt att vetenskapen förnyas. Akademin utvecklar sina finansieringsformer, ser över sina bedömningskriterier och främjar jämlikhet och ansvarsfull forskning, med beaktande av internationaliseringen och forskarnas rörlighet samt genom att fortsätta det finansiella samarbetet med finländska och utländska samarbetsparter
  • — Akademin producerar högklassigt och mångsidigt informationsbaserat material och analyser som gäller den forskning som görs i Finland och finländska forskningsorganisationer för ministerier, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer, för att användas för beslutsfattande inom vetenskapspolitiken
  • — Akademin förutsätter att tillgängligheten i fråga om materialet, metoderna och resultaten gällande forskningen inom de projekt som finansieras av Akademin följer principerna om öppen vetenskap
  • — Akademins verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och i verksamheten beaktas förändringar i verksamhetsmiljön, såsom digitaliseringen, och de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Finlands Akademi utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att det utnyttjande av kunnande som anges i Akademins strategi ska riktas på rätt sätt.
Nyckeltal2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
     
Samhälleliga effekter    
Akademins samarbetsförmåga (förfrågan till intressenter, max 4)3,06-3,10-
Utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland (med två års mellanrum)genomfördinleddgenomfördinledd
Öppnande av data som produceras inom finansierade forskningsprojekt (%)Inte tillgänglig>50<25>50
Verksamhetens resultat    
Finansieringsverksamheten, behandlade ansökningar (st.)4 9094 4904 1004 300
Andelen Öppen vetenskap inom de projekt som finansieras av Akademin (%)31455065
Finansieringsverksamhetens kostnadsandel av den beviljade finansieringen (%)2,62,3<3,5<3,5
Akademiprojektens handläggningskostnad (euro/ansökan)1 3561 3561 5001 400
Hantering av mänskliga resurser    
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)3,593,633,653,65
Årsverken141,5136,2139138

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under momenten 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1410/2015).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter11 94611 81511 892
Bruttoinkomster381210350
Nettoutgifter11 56511 60511 542
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 130  
— överförts till följande år6 646  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-56
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-16
Indexhöjning av hyresutgifterna7
Lönejusteringar282
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-250
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-57
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften84
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen14
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-32
Sammanlagt-63

2019 budget11 542 000
2018 I tilläggsb.84 000
2018 budget11 605 000
2017 bokslut12 081 000