Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
              01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
              21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen
              30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
              (33.) Kompetensprogrammet för unga vuxna
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 803 251 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av 777 224 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen

2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning.

Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst två procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 180 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 600 studerandeår.

Förklaring: Andelen av strategifinansieringen för yrkesutbildningen beräknas på basis av anslaget för yrkesutbildning, som består av anslaget under momentet och kommunernas finansieringsandel med undantag för de mervärdesskattekompensationer som betalas till privata utbildningsanordnare.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Anslag för yrkesutbildning sammanlagt (inkluderar inte moms-kompensationer)1 732 761 000
— Den kalkylerade finansieringens andel sammanlagt1 698 877 000
varav basfinansieringen (95 % av den kalkylerade finansieringen)1 613 933 000
varav den prestationsbaserade finansieringen (5 % av den kalkylerade finansieringen)84 944 000
Strategifinansieringens andel (1,96 % av anslaget för yrkesutbildningen)33 884 000
Kommunernas finansieringsandel-955 537 000
Mervärdesskattekompensationer sammanlagt26 027 000
— Mervärdesskattens andel av privata utbildningsanordnares kostnader för anskaffningar som anknyter till utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och anskaffningar som anknyter till annan än affärsekonomisk verksamhet25 027 000
— Mervärdesskatt som privata utbildningsanordnare ersätts för i fråga om fastigheter och anläggningstillgångar som överlåtits av en kommun eller samkommun1 000 000
Sammanlagt803 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ordnande av arbetskraftsutbildning vid en statlig läroanstalt (överföring till moment 29.20.01)-120
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 32.30.51)31 000
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring till moment 29.40.20)-1 700
Sammanlagt29 180

2019 budget803 251 000
2018 I tilläggsb.16 000 000
2018 budget774 071 000
2017 bokslut716 534 669