Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
              01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
              21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen
              30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
              (33.) Kompetensprogrammet för unga vuxna
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 072 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring: Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2019 ska utbilda sammanlagt 4 100 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2019 är antalet studerandeårsverken inom utbildningscentralens yrkesutbildning ca 160. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och och den samiska kulturen är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom kursverksamheten ca 4 000.

Årsverken

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Sameområdets utbildningscentral65,06969
Centret för sjösäkerhetsutbildning25,02626
Sammanlagt90,09595

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 0791 0001 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader2 7412 9102 800
— andel av samkostnader1 4909001 000
Kostnader sammanlagt4 2313 8103 800
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 152-2 810-2 800
Kostnadsmotsvarighet, %262626
    
Prisstöd2 4002 4002 400
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%828989

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Sameområdets utbildningscentral4 743 000
Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning2 400 000
Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning926 000
Sammanlagt8 072 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter9 7149 39010 072
Bruttoinkomster1 9241 4602 000
Nettoutgifter7 7907 9308 072
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 761  
— överförts till följande år1 946  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ordnande av arbetskraftsutbildning (överföring från moment 29.20.30)120
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-131
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna16
Lönejusteringar140
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-39
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften40
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen16
Sammanlagt142

2019 budget8 072 000
2018 I tilläggsb.42 000
2018 budget7 930 000
2017 bokslut7 975 000