Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
              31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 703 585 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen

3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning

4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen

5) till ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

6) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning

7) till ett belopp av högst 5 575 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom den kommunala småbarnspedagogiken

8) till ett belopp av högst 30 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för att minska undervisningsgruppernas storlek, anställa skolgångsbiträden och motverka regional ojämlikhet i grundskolan

9) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

10) till ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever

11) till ett belopp av högst 10 000 000 euro i understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik

12) till ett belopp av högst 120 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn

13) till ett belopp av högst 18 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

14) till ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

15) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)

16) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014)

17) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare

18) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring: Statsunderstöden möjliggör uppnåendet av de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
STATSANDELAR OCH FINANSIERING 
  
1. Gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 
Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet)600 513 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för unga (86 270 * 5 860,48 €)505 584 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för unga (9 220 * 6 212,12 €, inkl. moms)57 276 000
— kommunal gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (5 550 * 3 364,59 €)20 211 000
— privat gymnasieutbildning, läroplanen för vuxna (1 620 * 3 877,14 €, inkl. moms)6 281 000
— den särskilda utbildningsuppgiften11 161 000
Kommunernas finansieringsandel-440 279 000
Statsandel160 234 000
  
2. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet) 
2.1 Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen48 673 000
2.2 Grundläggande utbildning för andra än läropliktiga21 014 000
2.3 5-åringar som omfattas av förlängd läroplikt3 681 000
2.4 Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst)3 800 000
2.5 Finansiering till sådan undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas i skolor utomlands3 303 000
2.6 Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas3 922 000
2.7 Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, personer med de svåraste utvecklingsstörningarna47 407 000
2.8 Tilläggsfinansiering för förlängd läroplikt, övriga än personer med de svåraste utvecklingsstörningarna180 811 000
2.9 Tillägg för internatskola2 662 000
2.10 Skolhemsförhöjning970 000
2.11 Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst)6 000 000
2.12 Påbyggnadsundervisning6 643 000
2.13 Femåringar som deltar i tvåårig förskoleundervisning i privata språkskolor314 000
  
3. Grundläggande konstundervisning (finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet) 
Statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning78 705 000
  
4. Morgon- och eftermiddagsverksamhet 
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet50 240 000
  
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt618 379 000
  
STATSUNDERSTÖD 
  
5. Statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
5.1 För innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt för internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna (högst)5 575 000
5.2 För åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek (högst)30 228 000
5.3 Ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk samt språkbadsverksamhet (högst)842 000
5.4 Stödjande av klubbverksamhet (högst)2 865 000
5.5 Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning (högst)1 300 000
5.6 Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst)2 076 000
  
6. Statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
6.1 För betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009)2 200 000
6.2 Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer (högst)75 000
6.3 Understöd enligt 45 § 2 mom. i finansieringslagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)18 975 000
  
7. Statsunderstöd enligt statsunderstödslagen 
7.1 Understöd till andra utbildningsanordnare som ordnar grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme (högst)150 000
7.2 Tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst)120 000
7.3 Understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik (högst)10 000 000
7.4 Understöd för genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen (högst)10 000 000
  
8. Statsunderstöd enligt internationella överenskommelser 
8.1 Stöd för anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten500 000
8.2 Utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område300 000
  
Statsunderstöd sammanlagt85 206 000
  
Sammanlagt703 585 000

Den kommun som tillhandahåller småbarnspedagogiska tjänster för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten ta ut skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Eurobelopp per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

  
Grunddelen av hemkommunsersättningen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning6 600,17 euro/invånare
Gymnasieutbildning5 906,12 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning76,82 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet26,00 euro/handledningstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 041 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgifter-15 040
Förändring av uppskattningen av antalet prestationer, förskoleundervisning och grundläggande utbildning-5 478
Förändring i kostnadsnivån, förskoleundervisning och grundläggande utbildning286
Förändring i kostnadsnivån, grundläggande konstundervisning-309
Genomförande av den nya gymnasielagen och utveckling av kvaliteten på gymnasieutbildningen10 000
Inledande av gymnasiereformen398
Justering av kostnadsfördelningen, gymnasieutbildning-2 700
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (återföring till moment 29.10.01 av en överföring)-80
Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål2 000
Understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik10 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-300
Sammanlagt-1 223

2019 budget703 585 000
2018 budget704 808 000
2017 bokslut674 602 396