Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
              31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 14 707 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt

3) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten

5) till ett belopp av högst 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen

6) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

7) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken.

Förklaring: Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogiken och det fria bildningsarbetet. Målet för datasystemen för uppföljning och styrning av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information till stöd för bl.a. beslutsfattandet och lagstiftningsändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-5 000
Tidigareläggning av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen300
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (återföring till moment 29.10.01 av en överföring)-800
Utvidgning av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar5 000
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring)800
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-25 150
Sammanlagt-24 850

2019 budget14 707 000
2018 I tilläggsb.2 000 000
2018 budget39 557 000
2017 bokslut34 016 000