Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
              31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 205 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Valteri-centret för lärande och kompetens är ett nationellt center för lärande och kompetens som stödjer förverkligandet av närskoleprincipen och som tillsammans med hemkommunen genom multiprofessionell expertis främjar skolgången för barn och unga i behov av stöd. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antalet elever

 2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu791812845866
Suomalais-venäläinen koulu707712717727
Valteri-centret för lärande och kompetens364343347334
Europaskolorna (finländska elever)620549620620
Grundläggande utbildning vid skolhem106111111111
Europeiska skolan i Helsingfors277274289289
Sammanlagt2 8652 8012 9292 947

Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens

 2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
     
Handledningsverksamhet på fältet    
— handledningsbesök1 3481 9321 7441 912
Tillfällig undervisning och rehabilitering    
— stödperioddagar3 3544 0544 3084 109
— stödperiodernas elever438477465476

Årsverken

 2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu76757774
Suomalais-venäläinen koulu82827675
Valteri-centret för lärande och kompetens567527553557
Europaskolorna31273232
Europeiska skolan i Helsingfors60616061
Arbetstillfredsställelse (1—5)-444
Sammanlagt816772798799

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Språkskolor3 707 000
Valteri-centret för lärande och kompetens33 222 000
Grundläggande utbildning vid skolhem1 674 000
Europaskolorna1 850 000
Europeiska skolan i Helsingfors2 752 000
Sammanlagt43 205 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter59 46163 25464 205
Bruttoinkomster20 96022 00021 000
Nettoutgifter38 50141 25443 205
    
Poster som överförts   
— överförts från föregående år14 612  
— överförts till följande år18 294  

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 150 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Statsunderstöd för samiskspråkig småbarnspedagogik (återföring från moment 29.10.30 av en överföring)80
Utvecklande av det krävande särskilda stödet (återföring från moment 29.10.20 av en överföring)800
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring från moment 29.01.03 av en överföring)400
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-438
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-31
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-10
Indexhöjning av hyresutgifterna50
Lönejusteringar1 023
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-210
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-96
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
Temporär sänkning av StPL-avgiften306
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen127
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-40
Sammanlagt1 951

2019 budget43 205 000
2018 I tilläggsb.307 000
2018 budget41 254 000
2017 bokslut42 183 000