Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen
              21. Internationellt samarbete
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 706 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 2 609 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring: Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 12414 35513 216
Bruttoinkomster7 4606 9026 902
Nettoutgifter7 6647 4536 314
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 305  
— överförts till följande år4 613  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.01 av en överföring)-400
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.20 av en överföring)-800
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar121
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-60
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Nivåförändring2
Sammanlagt-1 139

2019 budget6 314 000
2018 I tilläggsb.36 000
2018 budget7 453 000
2017 bokslut6 972 000