Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen
              21. Internationellt samarbete
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 716 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

Mål/uppgiftMåttMåttenhet2018
uppskattning
2019
mål
     
Internationella program för mobilitet och samarbeteFinansierad mobilitetSt.28 00030 000
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildningAntal användare av tjänsten StudieinfoAntal7 000 0007 500 000
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningarAntal sökandeAntal360 000380 000
Påvisande av kunnandeUtbildningsstyrelsens examinaAntal400400
 Språkexamina inom statsförvaltningenAntal1 0001 000
 Allmänna språkexaminaAntal9 5009 500
 Examen för auktoriserade translatorerAntal100100
 Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translatorAntal5050
 Erkännande av examenAntal850850
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamhetenPublikationer och läromedelSt.60 00060 000
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendetKursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamhetenSt.10 00010 000
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgiftMåttMåttenhet2018
uppskattning
2019
mål
     
Behandlingstid för beslutErkännande av examenMån.3,53,0
KundtillfredsställelseInternationell programverksamhet (vart tredje år)1—10090 
 Avgiftsbelagd utbildning1—54,14,1
 Studieinfo4—108,58,5
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsens verksamhet och ekonomi baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
  • — Verksamheten vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering etableras som en del av Utbildningsstyrelsen i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering är tryggad.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Mått2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.)363371372
Årsverken (omkostnader) (årsv.)337337340
Ledarskapsindex (1—5)3,13,43,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,43,53,6
Personalomsättning (%)10,010,010,0
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)9,36,06,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter107 21897 60097 858
Bruttoinkomster47 71339 14239 142
Nettoutgifter59 50558 45858 716
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år14 798  
— överförts till följande år15 498  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 3081 3001 300
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 9462 9002 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 638-1 600-1 600
Kostnadsmotsvarighet, %444545
    
Prisstöd620620620
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%656666

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 3671 9002 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 9881 7001 800
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)379200200
Kostnadsmotsvarighet, %119111111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten3 507470500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 194930900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)313-460-400
Kostnadsmotsvarighet, %1105156

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Euroguidance-tjänster (överföring från moment 32.30.01)80
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30)100
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01)50
Utvidgning av kopierings- och de övriga dispositionsrättsersättningarna så att de även gäller småbarnspedagogiken549
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-13
Indexhöjning av hyresutgifterna11
Lönejusteringar617
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-135
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-54
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Temporär sänkning av StPL-avgiften126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring8
Sammanlagt258

2019 budget58 716 000
2018 I tilläggsb.10 266 000
2018 budget58 458 000
2017 bokslut60 205 000