Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              (20.) Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
              22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitaliseringen.

Förklaring: Incitamentsystemet för digitaliseringen genomförs stegvis. År 2019 riktas incitamentstöd särskilt till kommunens personal- och ekonomiförvaltning 2019. Avsikten är att bevilja incitament för digitaliseringen i kommunerna som ett understöd enligt statsunderstödslagen i enlighet med exakt definierade kriterier. Syftet är också att främja genomförandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Statsunderstöd till projekt som utvecklar digitaliseringen (överföring från moment 28.90.30)30 000
Sammanlagt30 000

2019 budget30 000 000