Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              (20.) Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
              22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 090 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelar enligt 44 § i kommunstrukturlagen

3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring: Kommunerna betalas sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Genom ersättningen för minskning av statsandelar strävar man däremot efter att kompensera kommunerna för de statsandelar de förlorar vid sammanslagningen, så det är inte fråga om ett extra stöd till kommunerna, utan motsvarande summa kommer staten till godo i form av minskade statsandelar. Sammanslagningsunderstöd och kompensation för förlorade statsandelar betalas till sammanslagningar som trädde i kraft senast 2017.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Sammanslagningsunderstöd 
— kommunsammanslagningar 2017, 2 st.1 800
Sammanlagt1 800
Kompensation för förlorade statsandelar 
— sammanslagningarna 20171 051
— sammanslagningarna 2016-
— sammanslagningarna 2015839
Sammanlagt1 890
Kostnaderna för utredningar enligt kommunstrukturlagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst)400
Alla sammanlagt4 090
 2017
utfall
2018
utfall
2019
uppskattning
    
Kommunsammanslagningar200
Minskning av antalet kommuner200
Anslag, mn €26,58,04,0
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €3,000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-3 900
Sammanlagt-3 900

2019 budget4 090 000
2018 budget7 990 000
2017 bokslut26 506 874