Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
              20. Främjande av produktiviteten
              (21.) Inrättande av ett nationellt inkomstregister
              (22.) Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
              40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

35. Miljöministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador

Under momentet beräknas inflyta 4 150 000 euro.

Förklaring: Ersättningarna enligt 10 och 18 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) beräknas uppgå till 2 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning för kombinationsfartyget Louhi som är i marinens bruk samt 2 000 000 euro för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen.

Avsikten är att man fortsätter att ta ut en förhöjd oljeskyddsavgift på 1,50 euro per ton olja.

Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala 150 000 euro i ersättningar.


2013 budget4 150 000
2012 budget6 150 000
2011 bokslut19 198 909

20. Överföring från statens bostadsfond

Under momentet beviljas 117 000 000 euro.

Förklaring: Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man ifrån det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2011 och från vilket de summor avdragits, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (2,1 %) för statens långfristiga upplåning i euro år 2011 så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 2,35 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 5 miljoner euro.


2013 budget117 000 000
2012 budget130 000 000
2011 bokslut166 000 000

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro främst från EU:s miljöfond (LIFE) för finansieringsperioden 2000—2006 och inkomster för LIFE+-programmet 2007—2013. Med beaktande av de anslag som överförts från tidigare år har som motsvarande utgifter budgeterats 4 500 000 euro under moment 35.10.64. De övriga inkomsterna baserar sig på miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1142/2009) och på miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (1143/2009). Dessutom intäktsförs under momentet miljöministeriets, Finlands miljöcentrals och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets inkomster av blandad natur samt vattenskyddsavgifter som tas ut med stöd av 10 kap. 27 § i vattenlagen (264/1961).

Under momentet intäktsförs även inkomster till Säkerhets- och kemikalieverket för anmälningar om behörigheten hos dem som utför underhåll av kylanläggningar samt släcknings- och brandbekämpningsanläggningar och hos dem som ansvarar för avfallshanteringen.


2013 budget3 500 000
2012 budget4 000 000
2011 bokslut3 187 207