Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
              20. Främjande av produktiviteten
              (21.) Inrättande av ett nationellt inkomstregister
              (22.) Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
              40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.21)3 142
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 28.30.03)4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring till moment 28.30.03)-4 000
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2018) (överföring från moment 25.01.22)2 590
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2019) (överföring till moment 25.01.22)-2 505
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.20.01)1 744
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansiering 2018) (överföring från moment 26.40.01)2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansiering 2019) (överföring till moment 26.40.01)-2 000
Polisstyrelsens projekt för multibiometrisk identifiering (finansiering 2019) (överföring till moment 26.10.01)-2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2018) (överföring från moment 26.10.01)3 000
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2019) (överföring till moment 25.01.01)-240
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2018) (överföring från moment 26.10.02)4 389
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2019) (överföring till moment 26.10.02)-5 074
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring från moment 30.20.02)657
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.10.03)3 713
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2019) (överföring till moment 25.10.03)-4 533
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01)-1 340
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring från moment 23.01.01)980
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2019) (överföring till moment 23.01.01)-510
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring från moment 23.01.01)3 200
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2019) (överföring till moment 23.01.01)-1 800
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05)1 880
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2019) (överföring till moment 25.01.05)-895
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01)-2 412
Projekt för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2019) (överföring till moment 30.20.01)-832
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2018) (överföring från moment 28.10.02)13 850
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring till moment 28.10.02)-13 590
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansiering 2018) (överföring från moment 29.01.02)700
Nivåförändring-16 382
Sammanlagt-12 268

2019 budget11 000 000
2018 I tilläggsb.-8 377 000
2018 budget23 268 000
2017 bokslut49 730 000