Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
              20. Främjande av produktiviteten
              (21.) Inrättande av ett nationellt inkomstregister
              (22.) Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
              40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 211 015 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen

2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet samt för landskapens verksamhet och för genomförandet av reformen

3) till beredningen av inrättandet av landskapens nationella servicecenter och till dess verksamhet samt till arrangemangen för och utvecklingen av de gemensamma tjänsterna

4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren

5) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförande av de ändringar i datasystemen som krävs för reformen.

Anslaget får även användas för avlönande av personal.

Förklaring: Anslaget används vid ministeriet för lednings-, styrnings- och koordineringsuppgifter i anslutning till landskapsreformen och social- och hälsvårdsreformen. Dessutom används anslaget för förändringstöd i reformen för att säkra genomförandet av reformen i landskapen.

Anslaget ska också användas till beredningen och inrättandet av landskapens informationsförvaltning, till ändringar och upphandling i fråga om landskapens IKT-system och IKT-infrastruktur och till beredningen av och gemensamma investeringar för landskapens IKT-servicecenter samt till det riksomfattande genomförandet. Inom digiförändringsprogrammet uppkommer kostnader bl.a. i form av lönekostnader för genomförandet av landskapens ändringsplaner, för anskaffningar av sakkunningservice och IKT-utrustning, ändringar i informationssystemet och integreringar av informationssystem, förverkligande och införande av nationella informationssystemstjänster samt nödvändiga ändringar till följd av reformen i de av statliga myndigheter producerade informationssystemstjänster och informationsregister.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att de temporära beredningsorganen i landskapet inte har samma rätt som kommunerna och samkommunerna att få återbäring för mervärdesskatt, som ingår i anskaffningar inom ramen för myndigheternas verksamhet och skattefri verksamhet. Den temporära förvaltningen betalar mervärdesskatt på de tjänster den skaffar. Utöver de tjänster som skaffas från den privata sektorn gäller detta även sakkunningservice eller lokalservice som skaffas av kommuner eller samkommuner.

Statsrådet har fattat ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem (28.6.2017). I principbeslutet fastställs ansvar och uppgifter för de olika aktörerna samt principerna om finansieringen av landskapens investeringar i informationssystem. Avsikten är att riktlinjerna i principbeslutet beaktas vid beredningen och genomförandet av landskapsreformen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Digiförändringsprogrammet98 150
En höjning av anslaget som föranleds av beaktandet av mervärdesskattekostnader för den temporära förvaltningen och landskapen15 000
Finansiering 2018-180 070
Finansieringen av temporära beredningsorgan i landskapen och landskapsfullmäktiges mandattid93 000
Stöd och samordning i samband med verkställigheten i landskapen4 865
Sammanlagt30 945

2019 budget211 015 000
2018 I tilläggsb.18 900 000
2018 budget180 070 000
2017 bokslut53 300 000