Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
              20. Främjande av produktiviteten
              (21.) Inrättande av ett nationellt inkomstregister
              (22.) Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
              40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst femton årsverken

6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

7) för statsunderstöd enligt prövning.

Förklaring: Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Avsikten är att anslaget också får användas för utvecklandet av den mobila myndighetskommunikationen. Kostnaderna för projektet för mobil myndighetskommunikation uppskattas till sammanlagt 18,5 miljoner euro åren 2019—2025.

Mål för resultatet av verksamhetenÅtgärder
  
Digitala tjänster för allaGenomförandet av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inleds.

Ett gemensamt program för artificiell intelligens för den offentliga förvaltningen inleds.
Utformning av strategisk informationspolitikGenomförandet av lagen om informationshantering inleds.

Propositionen med förslag till en revidering som gäller personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten blir klar.
Ett tryggt digitalt samhälleUtvecklingsprogrammet för digital säkerhet genomförs.

Beredskap för omfattande cyberstörningar.

Inom projektet för det mobila myndighetsnätet har det förberetts en konkurrensutsättning av teleoperatörer, och det finns en lagstiftningsgrund.
Utvecklingen av styrning och strukturerEn ny modell för styrning och verkningsfullhet tas i bruk och utvecklas vidare.

Åtgärder som syftar till förnyande av strukturerna inom gemensam IKT och informationshantering färdigställs.

Tillämpningen av styrningsmodellen för landskapens IKT inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 28.90.202 475
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-1 900
Sammanlagt575

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget4 700 000
2018 I tilläggsb.1 176 000
2018 budget4 125 000
2017 bokslut6 000 000