Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.

Förklaring: Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2019. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. En regeringsproposition om myndigheten överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring till moment 28.40.01)-200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (finansiering 2019)1 180
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.01)-1 610
Sammanlagt-630

2019 budget1 852 000
2018 budget2 482 000
2017 bokslut352 000