Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro.

Förklaring: I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Förordnande av intressebevakning   
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt3,4 mån.3,0 mån.3,0 mån.
Revision av intressebevakningen   
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt4,1 mån.3,8 mån.3,8 mån.
Tillståndsärenden   
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt1,2 mån.1,2 mån.1,2 mån.
    
Funktionell effektivitet   
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten
— produktivitet: prestationer/årsv.
733730730
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 9058 0708 070
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
—produktivitet: prestationer/årsv.
12 98410 85012 500
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
—produktivitet: prestationer/årsv.
6 4307 1007 100
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken619614556
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,499
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,53,43,5

I antalet årsverken har i konsumentrådgivningsuppgifterna beaktats ett avdrag på 58 årsverken som överföring till momentet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 32.40.01 från och med den 1 januari 2019.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter43 19143 17941 742
Bruttoinkomster15 38215 28015 325
Nettoutgifter27 80927 89926 417
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 066  
— överförts till följande år7 686  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten15 08214 81915 060
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten18 43120 44818 315
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-3 349-5 629-3 255
Kostnadsmotsvarighet, %827282
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten204316209
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten8414482
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)120172127
Kostnadsmotsvarighet, %243219255

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring från moment 28.01.21)1 000
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande31
Konsumentrådgivning (-58 årsv.) (överföring till moment 32.40.01)-3 700
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter580
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-18
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Lönejusteringar1 134
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-237
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-149
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-500
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-102
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
Temporär sänkning av StPL-avgiften336
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen169
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-28
Nivåförändring-8
Sammanlagt-1 482

2019 budget26 417 000
2018 I tilläggsb.338 000
2018 budget27 899 000
2017 bokslut28 429 000