Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 012 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring: För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Handlingstider i genomsnitt, mån.   
Klagomål7,288
Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten2,42,52,5
Alkoholtillstånd0,611
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården1,522
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd11,61010
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5   
Kvaliteten på försvarskurserna4,344
    
Funktionell effektivitet   
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad %   
Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök582626
Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, %19,42050
Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad %96100100
Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad %92,5100100
Kostnadsmotsvarighet, %   
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer80,4100100
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet %39,45050
    
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser   
Antal årsverken sammanlagt1 1901 1771 166
— regionförvaltningsverket752739738
— regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07)418418408
— övriga moment202020
    
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.8,99,09,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,643,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter66 53964 47967 097
Bruttoinkomster14 22914 07714 085
Nettoutgifter52 31050 40253 012
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år14 551  
— överförts till följande år15 801  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten12 38113 36013 360
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten21 72122 27022 270
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-9 340-8 910-8 910
Kostnadsmotsvarighet, %576060
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten242525
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten232525
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1--
Kostnadsmotsvarighet, %104100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring från moment 28.40.03)200
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (2018 års finansiering) (överföring från moment 28.40.03)1 610
Nationella övervakningsuppgifter och uppgifter för rapporterande myndighet enligt tillgänglighetsdirektivet (3 årsv.)250
Registret för övervakning av penningtvätt (2018 års finansiering upphör)-107
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring till moment 25.10.03)-20
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring från moment 33.02.07)300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-608
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-39
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-39
Indexhöjning av hyresutgifterna40
Lönejusteringar1 470
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-621
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-279
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-133
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Temporär sänkning av StPL-avgiften418
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen230
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-49
Sammanlagt2 610

2019 budget53 012 000
2018 I tilläggsb.444 000
2018 budget50 402 000
2017 bokslut53 560 000