Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              (06.) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring: Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Inköpsfakturor, st.1 198 8031 120 0001 260 000
Försäljningsfakturor (alla), st.691 404630 000695 000
Lönespecifikationer, st.1 141 9261 100 0001 115 000
Kundnöjdhet3,53,93,8
Funktionell effektivitet   
Inköpsfakturor, st./årsv.17 59119 00023 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv.48 87031 00064 000
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku8 8718 8009 500
Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100)118,39120,13120,45
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken607593602
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,69,59,4
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro3,223,53,35

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter50 63551 53054 000
Bruttoinkomster49 60149 53052 000
Nettoutgifter1 0342 0002 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 000  
— överförts till följande år4 000  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer49 60149 53052 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten50 63551 53054 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 034-2 000-2 000
Kostnadsmotsvarighet, %989696

2019 budget2 000 000
2018 I tilläggsb.533 000
2018 budget2 000 000
2017 bokslut1 034 340