Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              (06.) Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 622 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Effektivitet   
Skuldhantering, resultat> 0> 0> 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %94> 95> 95
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, %3,002,902,85
Funktionell effektivitet   
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %98> 90> 95
Produktion och kvalitetsledning   
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—107,78,08,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar251818
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, %394075
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken277268254
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)3,63,73,8
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)8,68,08,0
Ledarskapsindex (skala 1—5)3,43,63,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter36 79029 79430 558
Bruttoinkomster8 3586 0735 936
Nettoutgifter28 43223 72124 622
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 049  
— överförts till följande år3 454  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer5 9575 5595 734
— övriga intäkter1 8203333
Intäkter sammanlagt7 7775 5925 767
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader3 7482 1252 035
— andel av samkostnader4 1983 5333 729
Kostnader sammanlagt7 9465 6585 764
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-169-663
Kostnadsmotsvarighet, %9899100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Av inkomstregistret förutsatta systemändringar i fråga om anmälan av förmånsinkomster 870
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA-1 430
Utgifter för informationssystem för statsborgen för lån, derivat och leasingavtal636
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring från moment 28.01.21)500
Ändringar i informationssystem och tilläggsresurser som förutsätts för frontveteranernas tjänster i hemmet500
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-14
Indexhöjning av hyresutgifterna8
Lönejusteringar403
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-325
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-118
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-41
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften120
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-28
Nivåförändring-38
Sammanlagt901

2019 budget24 622 000
2018 I tilläggsb.528 000
2018 budget23 721 000
2017 bokslut22 837 000