Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Finansministeriets omkostnader
              20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
              21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
              69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 046 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring: Finansministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

EffektmålResultatmål för verksamheten
  
Sysselsättningsgraden stiger, produktiviteten ökarVi främjar Finlands konkurrenskraft och verksamheten på arbetsmarknaden.
 Vi främjar den inre marknadens funktion.
Statsfinanserna förbättras, hållbarhetsunderskottet minskar och skuldsättningsgraden sjunker.Vi bidrar till en effektiv landskapsmodell.
 Vi främjar en minskning av hela den offentliga sektorns kostnader.
 Vi säkerställer att regeringsprogrammets direkta anpassningsåtgärder genomförs.
Det skattemässiga underskottet är lågt.Vi säkerställer förutsättningarna för beskattning.
Saldot för den kommunala ekonomin förbättras.Vi främjar en minskning av kommunernas kostnaderna.
Den offentliga förvaltningens tjänster förbättras.Vi digitaliserar offentliga tjänster.
 Vi förnyar styrnings- och investeringsmodellen för digitaliseringen.
 Vi förnyar strukturen inom statens regional- och centralförvaltning.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken328339339
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.566
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter28 92330 65531 546
Bruttoinkomster564240500
Nettoutgifter28 35930 41531 046
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 838  
— överförts till följande år10 774  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-7
Produktivitetsnämndens utgifter40
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel202
Specialsakkunnig, finansiella tjänster till Finlands EU-representation i Bryssel (överföring till moment 24.01.01)-202
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0152
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Lönejusteringar928
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-315
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-187
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-225
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-86
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Temporär sänkning av StPL-avgiften264
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen187
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt631

2019 budget31 046 000
2018 I tilläggsb.1 778 000
2018 budget30 415 000
2017 bokslut30 295 000