Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              (19.) Modifiering av Hawk Mk 51-plan
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 795 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för Försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 800 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakt

1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 163 616 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2019).

2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med 9 561 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 156 880 000 euro åren 2018—2022.

3) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring: Momentets bruttoutgifter på 1 973,6 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 767,5 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 426,8 miljoner euro, fastighetsutgifter 270,0 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 146,3 miljoner euro samt övriga omkostnader 363,0 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt fr.o.m. 2019
      
Gamla beställningsfullmakter     
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)3 0003 000  6 000
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)95 13193 897  189 028
Beställningsfullmakten för omkostnader 20168 9866 3805 600 20 966
Beställningsfullmakten för omkostnader 201725 04513 3308 754 47 129
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning4 5814 581  9 162
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018106 51028 7621 8605 160142 292
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt243 253149 95016 2145 160414 577
      
Ny beställningsfullmakt     
Beställningsfullmakten för omkostnader 20197 507110 09037 4898 530163 616
Ny beställningsfullmakt sammanlagt7 507110 09037 4898 530163 616
      
Fullmakter sammanlagt250 760260 04053 70313 690578 193

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 19 årsverken jämfört med år 2018. Minskningen föranleds i huvudsak av den i jämförelse med föregående år lägre graden tillsatta befattningar som legat som grund för personalplaneringen.

Med beställningsfullmakten för omkostnader 2019 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2019—2022.

Den nya beställningsfullmakten och den föreslagna ändringen av beställningsfullmakten för omkostnader 2018 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 891 7661 973 2931 973 631
Bruttoinkomster33 76132 06231 836
Nettoutgifter1 858 0051 941 2311 941 795
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år142 592  
— överförts till följande år188 176  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 8191 9601 841
— övriga intäkter15 99416 50115 669
Intäkter sammanlagt18 81318 46117 510
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader18 09516 52716 340
— andel av samkostnader3281 009300
Kostnader sammanlagt18 42317 53616 640
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)390925870
Kostnadsmotsvarighet, %102105105
    
Prisstöd175155155
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd5651 0801 025

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019)17 585
Försvarsmaktens servicecentral för bespisning (regeringsprogr. 2015)-2 000
Kostnadsnivåjustering (2017)-9 160
Lagen om militär underrättelseverksamhet9 770
Ökning av antalet anställda (100 årsv.)5 800
Överföring till moment 27.01.01-1 100
Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut-3 962
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-8 867
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1 410
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-181
Indexhöjning av hyresutgifterna1 236
Lönejusteringar29 038
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2 509
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-251
Temporär sänkning av StPL-avgiften2 816
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen-30 340
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-361
Sammanlagt564

2019 budget1 941 795 000
2018 I tilläggsb.-3 527 000
2018 budget1 941 231 000
2017 bokslut1 903 589 000