Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 612 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring: Av anslaget används uppskattningsvis 654 000 euro för internationella medlemsavgifter och 1 010 000 euro för forsknings- och utredningsverksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 68814 13115 658
Bruttoinkomster754646
Nettoutgifter15 61314 08515 612
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 859  
— överförts till följande år2 956  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-4
Lagen om militär underrättelseverksamhet180
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0125
Överföring från moment 27.10.011 100
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Lönejusteringar361
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-96
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-33
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften102
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring2
Sammanlagt1 527

2019 budget15 612 000
2018 I tilläggsb.198 000
2018 budget14 085 000
2017 bokslut14 710 000