Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
              01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
              21. Mottagande av flyktingar och asylsökande
              22. Frivillig återresa
              63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 611 000 euro.

Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Verket svarar också för den praktiska verksamheten, styrningen, planeringen och övervakningen vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och hjälpen till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Avgjorda ärenden139 911144 150143 850
Insatser   
Omkostnader (1 000 €)   
Migrationsverket1)33 65436 36040 513
Statliga förläggningar2)9 54412 83514 625
Årsverken801900860
Migrationsverket660718668
Statliga förläggningar141182192
Effektivitet   
Verksamhetens resultat   
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.)157183184
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)517300290
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)819191

1) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

2) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Maximibehandlingstiden för asylansökningar är sex månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2017—2019

 2017
utfall
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden2018
uppskattning
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden2019
mål
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden
       
Invandring sammanlagt85 53885 52795 20094 70095 20095 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare8 6508 04410 00010 00010 00010 000
— uppehållstillstånd för studerande5 6465 8176 0006 0006 0006 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)11 62011 15812 50012 50012 50012 500
familjemedlem till en person som fått internationellt skydd2 6432 7392 5003 0002 5003 000
— förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta och permanenta tillstånd)38 81839 94442 00042 00042 00042 000
— övriga uppehållstillstånd433861700700700700
— ärenden angående gällande uppehållstillstånd (indragning och förnyande)12 01411 34813 00012 50013 00012 800
— registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar8 3578 35511 00011 00011 00011 000
Avlägsnande ur landet1)12 61111 5788 0008 0007 0007 000
Internationellt skydd sammanlagt28 74726 10426 72527 35027 95027 750
— asylansökningar2)10 5439 4187 9759 6009 7009 500
— kvotflyktingar750750750750750750
— resedokument11 66111 01612 00012 00012 00012 000
— övriga5 7934 9206 0005 0005 5005 500
Medborgarskap sammanlagt13 01616 70214 10014 10014 10014 100
— medborgarskapsansökningar10 70414 14912 00012 00012 00012 000
— medborgarskapsanmälningar923932900900900900
— övriga medborgarskapsärenden1 3891 6211 2001 2001 2001 200
Sammanlagt139 912139 911144 025144 150144 250143 850

1) Inkl. utvisning, avvisning till följd av nekande tillståndsbeslut, avvisning till följd av brott samt inreseförbud.

2) Inkl. nya ansökningar, ansökningar som görs på nytt, ansökningar som returnerats till Finland på basis av Dublinavtalet och ansökningar som returnerats från besvärsinstanserna till verket

Behandlingstid (dygn)

 2017
utfall1)
2018
uppskattning
2019
mål
    
Invandring   
— arbetstagares uppehållstillstånd, behandlingstid högst (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut, dygn)124120120
varav behandlingstid vid Migrationsverket högst (dygn)396060
— uppehållstillstånd, studerande, behandlingstid högst (dygn)303030
Internationellt skydd, behandlingstid högst utan ändringssökande (dygn)   
— asyl357180180
Medborgarskapsansökningar, behandlingstid högst (dygn)   
— medborgarskapsansökningar249270270
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)100100100

1) Genomsnittlig behandlingstid

Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken801900862
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)9,08,08,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter66 18963 39550 111
Bruttoinkomster22 83014 00021 500
Nettoutgifter43 35949 39528 611
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år17 369  
— överförts till följande år31 860  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer19 01514 00021 000
Intäkter sammanlagt19 01514 00021 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader9 5457 90012 000
— andel av samkostnader13 8828 00011 000
Kostnader sammanlagt23 42715 90023 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-4 412-1 900-2 000
Kostnadsmotsvarighet, %818891

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa-1 000
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande-6 600
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20)2 000
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.22)1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-214
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-20
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-9
Indexhöjning av hyresutgifterna23
Lönejusteringar1 177
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-113
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-104
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
Temporär sänkning av StPL-avgiften169
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-17
Nivåförändring-15 000
Sammanlagt-20 784

2019 budget28 611 000
2018 I tilläggsb.355 000
2018 budget49 395 000
2017 bokslut57 850 000