Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

Förklaring: Räddningsväsendets mål är ett tryggt och kriståligt Finland där räddningsväsendets kompetensutvecklande och tjänster är högkvalitativa, kostnadseffektiva, enhetliga och föregripande. Räddningsväsendets uppgift är att förebygga eldsvådor och bedriva räddningsverksamhet under normala förhållanden, undantagsförhållanden samt i störningssituationer. Till räddningsväsendets uppgifter hör de befolkningsskyddsuppgifter som grundar sig på internationella överenskommelser samt att upprätthålla beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp. Målet är att räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker baserad på fortlöpande analys samt beredskap att svara på risker inom sitt verksamhetsområde. Målet är även att räddningsväsendets säkerhetskommunikation är effektiv.

Målet med den civila beredskapen är att på riksnivå utveckla, samordna och stöda den gemensamma beredskapen på regionförvaltningsnivå och regional nivå. Ett mål är att uppgiften att samordna beredskapen regionalt är ordnad enligt enhetliga grunder och att verksamheten på regional nivå följer de riksomfattande riktlinjerna och målen för beredskapen. Ett mål är också att beredskapen hos de regionala aktörerna motsvarar betydande risker både nationellt och regionalt.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbetet inom inrikesministeriets räddningsväsende. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken. Enligt regeringsprogrammet ska den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen stärkas och förbättras. Inrikesministeriet fortsätter beredningen av en reform av räddningsväsendet 2019.

Till nödcentralsverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen i plötsliga farosituationer samt andra uppgifter som stöder myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralsverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå vad gäller larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för allmänheten.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 421 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete

5) till ersättning till Air Navigation Services Finland Oy för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

6) till de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring: Räddningsväsendets nationella styrning utvecklas i syfte att uppnå ett effektivt och högkvalitativt system för räddningsväsendet. Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner.

Förebyggande av olyckor2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Antalet falska brandlarm (st.), högst17 40016 60015 700
Andel av befolkningen som fått säkerhetsinformation (%), minst172020
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet förmår handla snabbt och effektivt vid olyckor. Dessutom har räddningsväsendet beredskap att till utlandet ge sådant bistånd som hör till räddningsväsendet vid storolyckor och krissituationer orsakade av människor eller naturen och beredskap att ta emot bistånd. Nivån på räddningsväsendets insatsberedskap fastställs utifrån riskerna för det lokala räddningsväsendet för de olika riskområdena och beredskapen motsvarar den nivå som anges i det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån.

Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker och sårbarhet baserad på fortlöpande analys. I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet som en del av den nationella riskbedömningen en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets insats enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att de strategiska målen mera än hittills ska omfatta även regional- och lokalförvaltningen.

Ledningen, styrningen, samordningen och övervakningen när det gäller beredskap utvecklas så att beredskapen att fungera i olika typer av kris- och störningssituationer förbättras.

Räddningsverksamhet och beredskap2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Prestationer   
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1)104 411100 000100 000
— uppdrag på grund av eldsvådor (exkl. markbränder)9 6739 5009 500
— uppdrag på grund av markbränder2 1812 3002 300
— kontroll- och säkringsuppgifter29 76930 00030 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)24 32721 70021 700
— övriga uppdrag38 46136 50036 500
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet575050
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet858080

1) Inga mål ställs upp för Räddningsväsendets olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Räddningsinstitutets utbildningssystem skapar en grund för kompetensen hos personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskap för internationella biståndsuppgifter inom räddningsväsendet. Läroplanerna för utbildning som leder till examen byggs upp utifrån utvecklingsperspektiven för s.k. arbetsyrken så att de utgör en yrkesinriktad fortsättning där även behoven av kompletterande utbildning beaktas.

Räddningsväsendets forskning och utveckling stärks genom nätverksbildning med andra aktörer. Således säkerställs möjligheten att utnyttja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt forskningsrön till stöd för och utvecklandet av utbildning, praktiskt arbete och beslutsfattande.

Enligt avgiftsförordningen för Räddningsinstitutet tas ca 50 % av kostnaderna för avtalsbrandkårsutbildning ut.

Räddningsväsendet2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst42 90844 01048 150
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst199184172
Antal yh-examina, st.382525
Personer som fått riksomfattande utbildning i internationell räddningsverksamhet, antal257250250
Personer som deltagit i internationella övningar på riksnivå, antal88100100
Insatser   
Årsverken under moment 26.30.01, varav   
— årsverken vid Räddningsinstitutet102,3105107
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)10 80710 97912 200
Funktionell effektivitet   
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken946964991
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare1 3931 4191 459
Årskostnad per studerande inom den yrkesinriktade grundutbildningen vid Räddningsinstitutet, euro, högst24 82724 59022 925
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst138137127
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)3,263,083,1
Antal sökande/nybörjarplatser3,85,05,0
Mänskliga resurser   
Antal anställda vid Räddningsinstitutet103106108
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)-3,453,45
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst5,36,56,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 35419 75218 511
Bruttoinkomster3 0353 7553 090
Nettoutgifter13 31915 99715 421
— Utbildningens egentliga omkostnader11 88611 76211 946
— Övriga omkostnader för räddningsväsendet9717851 025
— Internationell räddningsverksamhet462450450
— Reformen av räddningsväsendet/IKT-3 0002 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 282  
— överförts till följande år877  

Beräkning av kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 6801 5001 525
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader486600526
— andel av samkostnader978650745
Kostnader sammanlagt1 4641 2501 271
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)216250254
Kostnadsmotsvarighet, %115120120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ersättning till Air Navigation Services Finland Oy (överföring från moment 26.30.20)440
Reformen av räddningsväsendet, IKT-utgifter (2018)-3 000
Reformen av räddningsväsendet, IKT-utgifter (2019)2 000
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap (överföring till moment 24.01.01)-192
Utvecklande av systemet med avtalsbrandkårer200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-121
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-11
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Indexhöjning av hyresutgifterna24
Lönejusteringar184
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-80
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-64
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-17
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften54
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt-576

2019 budget15 421 000
2018 I tilläggsb.-55 000
2018 budget15 997 000
2017 bokslut12 914 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 090 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2019. Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralsdatasystemet åren 2019—2022.

Nödcentralsverket har med stöd av lagen om nödcentralsverksamhet ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket 16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgifterna överförs ett anslag motsvarande sex årsverken tillfälligt till Nödcentralsverket.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 20192020Sammanlagt
fr.o.m.
2019
    
Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)   
Förbindelser som ingåtts före år 20195 7408006 540
Utgifter sammanlagt5 7408006 540
Nödcentralsverket2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Antal anmälningar, st., varav3 720 0003 950 0003 950 000
— antal nödsamtal, st.2 680 0002 750 0002 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st.1 790 0001 700 0001 700 000
Insatser   
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro51 97151 88853 725
Årsverken583600600
Funktionell effektivitet   
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)8 4008 4008 400
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst9,09,49,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst13,412,812,8
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)3,643,43,4
    
Mänskliga resurser   
Antal anställda607600600
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,213,53,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst16,21515

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter51 97151 88853 828
Bruttoinkomster2 7882 7002 738
Nettoutgifter49 18349 18851 090
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år19 522  
— överförts till följande år20 134  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 6622 7002 738
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 6031 3011 446
— andel av samkostnader8761 3191 100
Kostnader sammanlagt2 4792 6202 546
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)18380192
Kostnadsmotsvarighet, %107103108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av självriskandelen i de hyresavtal som gäller Häke-reformen75
Hyresinbesparning (Tavastehus, S:t Michel och Lojo)147
Skötseln av biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 24.01.01)694
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-163
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-36
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Indexhöjning av hyresutgifterna27
Lönejusteringar1 211
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-237
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-112
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Temporär sänkning av StPL-avgiften365
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen103
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt1 902

2019 budget51 090 000
2018 I tilläggsb.378 000
2018 budget49 188 000
2017 bokslut49 795 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas1 966 000 euro.

Anslaget får användas

1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta

2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag266 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp1 100 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogbränder600 000
Sammanlagt1 996 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ersättning till Air Navigation Services Finland Oy (överföring till moment 26.30.01)-440
Sammanlagt-440

2019 budget1 966 000
2018 budget2 406 000
2017 bokslut2 316 836