Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. (28.01 och 20, delvis) Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. (28.20, delvis) Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
              (04.) Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner
              20. Främjande av produktiviteten
              21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister
              22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för utvecklande och genomförande av gemensamma stödtjänster för elektronisk kommunikation och förvaltning inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) och lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken för den offentliga förvaltningens IKT-strategi och programmet för öppen information, för planering och genomförande av en informationssäkerhetsfunktion för staten som är i funktion dygnet runt samt för styrning av den offentliga förvaltningens informations- och cybersäkerhet och beredskap

6) vid behov till uppföljning av IKT-utgifter som genomförs som köptjänster och av vinningar och projekt med hjälp av sådana utredningar eller sådan annan särskild rapportering som utförs vid ämbetsverken och inrättningarna

7) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

Förklaring: Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Mål för resultatet av verksamhetenÅtgärder
  
Utnyttjandet av information som den offentliga förvaltningen tar fram utökas. Målet är att myndigheterna avgiftsfritt ska ha teknisk tillgång till grunddatalagren, att informationsflödet mellan kommunerna och staten ska vara smidigt och att informationen utnyttjas på ett omfattande sätt i samhället med beaktande av de begränsningar lagstiftningen ställer.Öppnandet av datalagren fortsätter och stöds planenligt. Avoindata.fi utvecklas som en tjänst för öppna data och interoperabilitet. En allmän modell för produktion, hantering och service i fråga om de viktigaste grunddatalagren planeras. Möjligheten till avgiftsfria grunddatalager, dess kostnader och effekter utreds och utvärderas.
Med hjälp av interoperabilitet görs samarbetet mellan myndigheter smidigt, främjas en omfattande användning av information och minskas användningen av och kostnaderna för överlappande datasystem. Den offentliga förvaltningens skicklighet att utnyttja information och teknik i verksamhetsutvecklingen stärks.Den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen och statsförvaltningen upprätthålls och utvecklas. Man styr och stöder arkitekturarbetet, införandet av en metod för den övergripande arkitekturen och planeringen av arkitekturen inom den offentliga förvaltningens organisationer. Metadatatjänster för den offentliga förvaltningen tas i bruk och interoperabilitetstjänsterna utvecklas med avseende på funktionalitet, innehåll och användning. Gemensamma lösningar utvecklas för användningen och utnyttjandet av de gemensamma grunddatalagren inom den offentliga förvaltningen. I syfte att förbättra interoperabiliteten bereds förordningar med stöd av informationsförvaltningslagen. Ibruktagandet av de nya allmänna avtalsvillkoren för it-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen påskyndas med hjälp av information och styrning.
Strukturerna för hela den offentliga förvaltningens informationsförvaltning liksom dess styrning och olika aktörers roller görs tydligare så att verksamheten blir mer verkningsfull och effektiv. Centraliseringen av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster slutförs genom att man överför produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät från Förvaltningens IT-central till Statens center för informations- och kommunikationsteknik.
Kontinuiteten, riskhanteringen och kvaliteten inom verksamheten inom den offentliga förvaltningen förbättras genom att man utvecklar datasäkerheten och beredskapen. Målet är att den offentliga förvaltningens uppgifter ska vara ändamålsenligt skyddade och tillgängliga och att myndigheternas handlingsförmåga tryggas under alla förhållanden.Verksamheten utvecklas i enlighet med målen i säkerhetsstrategin för samhället och i cybersäkerhetsstrategin.
Gemensamma, kostnadseffektivt genomförda informations- och kommunikationstekniska tjänster som motsvarar användningsändamålet används allmänt av den offentliga förvaltningen.Elektroniska stödtjänster för service och förvaltning vidareutvecklas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing av engångsnatur5 000
Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (överföring från moment 28.20.06)1 070
Nedskärning i poster som överförs-3 000
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 000
Nivåförändring-3 670
Sammanlagt-1 600

2016 budget3 000 000
2015 budget4 600 000
2014 bokslut11 163 000