Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2019  

  2018  

  2017  

  2016  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 090 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Utvecklandet av det nya nödcentralsystemet och beredandet av ibruktagandet fortsätter så att systemet kan tas i bruk i alla nödcentraler före utgången av 2019. Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralsdatasystemet åren 2019—2022.

Nödcentralsverket har med stöd av lagen om nödcentralsverksamhet ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket 16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgifterna överförs ett anslag motsvarande sex årsverken tillfälligt till Nödcentralsverket.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 20192020Sammanlagt
fr.o.m.
2019
    
Anskaffning av informationssystemet för nödcentraler, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II)   
Förbindelser som ingåtts före år 20195 7408006 540
Utgifter sammanlagt5 7408006 540
Nödcentralsverket2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Antal anmälningar, st., varav3 720 0003 950 0003 950 000
— antal nödsamtal, st.2 680 0002 750 0002 750 000
— antal förmedlade uppdrag, st.1 790 0001 700 0001 700 000
Insatser   
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro51 97151 88853 725
Årsverken583600600
Funktionell effektivitet   
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)8 4008 4008 400
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst9,09,49,4
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst13,412,812,8
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)3,643,43,4
    
Mänskliga resurser   
Antal anställda607600600
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,213,53,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst16,21515

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter51 97151 88853 828
Bruttoinkomster2 7882 7002 738
Nettoutgifter49 18349 18851 090
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år19 522  
— överförts till följande år20 134  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer2 6622 7002 738
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 6031 3011 446
— andel av samkostnader8761 3191 100
Kostnader sammanlagt2 4792 6202 546
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)18380192
Kostnadsmotsvarighet, %107103108

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av självriskandelen i de hyresavtal som gäller Häke-reformen75
Hyresinbesparning (Tavastehus, S:t Michel och Lojo)147
Skötseln av biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 24.01.01)694
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-163
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-36
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Indexhöjning av hyresutgifterna27
Lönejusteringar1 211
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-150
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-237
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-112
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Temporär sänkning av StPL-avgiften365
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen103
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Sammanlagt1 902

2019 budget51 090 000
2018 I tilläggsb.378 000
2018 budget49 188 000
2017 bokslut49 795 000